Taxa för miljö- och hälsoskydd

Tre staplar med mynt.


Taxa för miljö- och hälsoskyddstillsyn
Denna taxa gäller avgifter för Danderyds kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter, biotekniska organismer och varor, avfall och producentansvar.

Uppdaterad: 2023-05-03