Ändring av detaljplan för S84 – del av Nora (Danarö-området)

Ändring av detaljplan för S84 – del av Nora (Danarö-området) fick laga kraft den 13 juli 2022.

Syftet med ändring av detaljplanen för S84 är att införa bestämmelser om minsta fastighetsstorlek där det idag saknas bestämmelse om fastighetsstorlek och tomtindelning/fastighetsplan. Införande av planbestämmelse om minsta fastighetsstorlek är tänkt att tillkomma för samtliga fastigheter inom kvarteret Ryttaren och Vimpeln samt 8 av de totalt 19 fastigheterna inom kvarteret Fotbollen. Dessa bestämmelser införs för att motverka ovarsam förtätning i form av styckning av fastigheter, som på sikt kan resultera i att villastadens karaktär förändras på ett oönskat sätt.

Planbeskrivning (ändring) S84.pdf

Plankarta S84.pdf

Bestämmelser och beskrivning S84.pdf

Uppdaterad: 2022-08-01