Ändring av detaljplan S3

Ändring av detaljplan S3 fick laga kraft den 16 mars 2023

Syftet med planläggningen är att pröva förutsättningarna för ändring av gällande detaljplan (S3), genom att minsta fastighetsstorlek regleras till 500, 600, 700, 800, 1000 och 1500 kvadratmeter (kvm), utifrån fastigheternas nuvarande storlek och kvarterens karaktär. Ändringens syfte är förenligt med syftet i gällande detaljplan S3. Befintliga planbestämmelser fortsätter att gälla tillsammans med detta tillägg. Huvudsyftet med ändringen är att motverka att kommunens villaområden förtätas på ett ovarsamt sätt p.g.a. att reglering saknas för hur fastigheter får styckas.

Planbeskrivning ändring av S3

Plankarta ändring av S3

Uppdaterad: 2023-03-16