Ändring av detaljplan för S42 - del av Rinkeby och Sätra

Ändring av detaljplan för S42 - del av Rinkeby och Sätra fick laga kraft den 11 juli 2022.

Syftet med ändring av detaljplanen för S42 är att införa bestämmelser om minsta fastighetsstorlek där det idag saknas bestämmelse om fastighetsstorlek och tomtindelning/fastighetsplan. Införande av planbestämmelse om minsta fastighetsstorlek är tänkt att tillkomma för fem fastigheter inom kvarteret Kanoten (Kanoten 5, 6, 7, 8 och 11). Dessa bestämmelser införs för att motverka ovarsam förtätning i form av styckning av fastigheter, som på sikt kan resultera i att villastadens karaktär förändras på ett oönskat sätt. 

Plankarta S42.pdf

Planbeskrivning (ändring) S42.pdf

Stadsplanebestämmelser och beskrivning S42.pdf

Uppdaterad: 2022-08-01