Ändring av detaljplan för S65 - del av Rinkeby

Ändring av detaljplan för S65 - del av Rinkeby (stä 902 - 921 m.fl.) fick laga kraft den 16 juni 2022.

Syftet med planläggningen är att pröva förutsättningarna för ändring av gällande detaljplan (S65), genom att antalet huvudbyggnader begränsas till maximalt en (1) samt att minsta fastighetsstorlek regleras i kvarteret Gulmåran, där sådan begränsning saknas. Ändringens syfte är förenligt med syftet i gällande detaljplan S65. Befintliga planbestämmelser fortsätter att gälla parallellt med detta tillägg. Huvudsyftet med ändringen är att motverka att kommunens villaområden förtätas på ett ovarsamt sätt.

Planbeskrivning (ändring) S65.pdf

Plankarta S65.pdf

Stadsplanebestämmelser S65.pdf

Uppdaterad: 2022-07-28