Detaljplan för Café Ekudden, del av Djursholm 2:421 och 2:413

Detaljplan för Café Ekudden, del av Djursholm 2:421 och 2:413 fick laga kraft den 9 mars 2022

Planområdet omfattar del av fastigheten Djursholm 2:421 (landområdet) samt 2:413 (vattenområdet). Syftet med planläggningen är att pröva förutsättningarna för att tillåta den befintliga verksamheten på Ekudden samt kompletterande byggnation i form av avfallshus och handikappanpassade toaletter. 

Plankarta
Planbeskrivning
Genomförandebeskrivning

Uppdaterad: 2022-05-04