Samverkan

Arbetet har genomförts i bred samverkan med olika aktörer. Fokus i samverkan har varit att åstadkomma samsyn och lärande i gemensamt arbete mellan berörda aktörer genom att identifiera möjligheter, nyckelfrågor och mål, framtidsbilder för områdets utveckling och knäckfrågor för det fortsatta planeringsarbetet.

Den övergripande frågan har varit hur miljön i centrala Danderyd kan förbättras och hur en stadsutveckling kan ske som möjliggör denna miljöförbättring.

Samverkansarbetet har bestått av fyra processteg – möjligheter, nyckelfrågor, framtidsbilder och genomförande. Varje steg har genomförts för tjänstemän, politiker och aktörer på lokal, regional och statlig nivå. Upplägget för workshopserien följer i sina stora drag en etablerad processmodell, The SymbioCity Approach, som utvecklats för SKL International och SIDA samt inom ramen för flera svenska FoU-projekt om samhällsplanering under 2000-talet.

Samverkansrapport

Workshops

2015-2016 genomfördes ett antal workshops med olika aktörer. Den övergripande frågan var "Hur kan miljön i centrala Danderyd förbättras och hur kan en stadsutveckling ske som möjliggör denna miljöförbättring?"
Kommunens politiker och tjänstemän, samt grannkommuner och regionala aktörer, deltog i fyra workshops. Syftet var att diskutera den övergripande frågan om E18 ska tunnelförläggas och i så fall i vilken omfattning.

Bland delfrågorna diskuterades

 • Hur skapar vi en attraktiv och levande miljö i centrala Danderyd?
 • Hur minskar vi buller och luftföroreningar från E18?
 • Hur får vi en väl fungerande trafik för cyklister, gående, kollektivtrafikresenärer och bilister?
 • Ska vi bygga nya bostäder och arbetsplatser, parker och torg i centrala Danderyd?
 • Hur kan Danderyd bidra till utvecklingen av en växande Stockholmsregion?

Fyra workshopar - fyra teman

Möjligheter

Nyckelfrågor

Framtidsbilder

Genomförande

På workshoparna deltog representanter på statlig, regional och lokal nivå:

 • Trafikverket
 • Länsstyrelsen i Stockholms
 • Stockholms Läns Landsting genom Trafikförvaltningen och Regionplaneavdelningen
 • Nordostsektorns kommuner, STONO (Stockholm Nordost)
 • Kommunens ledande politiker i Danderyd (som i egna workshoppar arbetat med samma frågor som aktörerna och tjänstemännen.)
 • Fastighetsägare
 • Flera av kommunens förvaltningar