Behandling av personuppgifter

Den här sidan fungerar som övergripande information om personuppgiftsbehandling i kommunen på en generell nivå.

För mer information om specifik personuppgiftsbehandling, vänd dig till ansvarig verksamhet eller till kommunens dataskyddsombud.

Kontaktuppgifter till dataskyddsombud

Till dataskyddsombudet kan du vända dig om du har frågor om personuppgiftsbehandling. Om din fråga rör specifik personuppgiftsbehandling i en särskild verksamhet är det bra om du vänder dig till verksamheten i första hand. E-post till kommunens dataskyddsombud:

dataskydd@danderyd.se

Det går också bra att ringa kommunens växel via 08-568 910 00 och be att få prata med dataskyddsombudet.

Rättslig reglering

Från och med den 25 maj 2018 lyder Sverige under en ny EU-förordning för dataskydd, skydd för den enskildes personliga integritet. I Sverige kallas den dataskyddsförordningen (DSF), men den går också under sitt internationella namn General Data Protection Regulation (GDPR). Regeringen har beslutat om en kompletterande dataskyddslag (2018:218) som trädde ikraft den 25 maj 2018. Utöver ovanstående kan det finnas ytterligare speciallagstiftning inom vissa verksamhetsområden. Företrädande verksamhet kan svara på när och om de tillämpar sådana författningar.

Vilka personuppgifter har vi?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan identifiera eller härleda till en fysisk, levande person.

Personuppgifter som du lämnar till oss

Du kan lämna personuppgifter till oss på flera olika sätt - till exempel genom att du skickar e-post, använder våra e-tjänster och ansöker eller anmäler i ett ärende.

Vi använder även cookies (små textfiler bestående av bokstäver och siffror som sparas i din webbläsare eller enhet). Detta hjälper oss att se vad besökare gör på vår hemsida med hjälp av besöksstatistik. I inställningar på webbläsaren på din enhet kan du välja om du inte vill att cookies automatiskt ska lagras i din dator. Om du på din enhet har godkänt att dina uppgifter förifylls (exempelvis att din e-postadress dyker upp direkt när du klickar i en ruta för e-post) kommer det även att göras på denna webbsida, men vi sparar ingen persondata med våra cookies.

Personuppgifter som vi har samlat in från någon annan än dig

I vissa fall behöver vi inhämta personuppgifter från extern part, till exempel andra myndigheter såsom Skatteverket, för att det är nödvändigt i vår verksamhet. Ansvarig verksamhet på kommunen kan svara på vilka uppgifter som hämtas från nationella register, men har mycket liten påverkan på de uppgifter som finns däri. Om du önskar att såna uppgifter blir rättade eller raderade ber vi dig höra av dig direkt till den myndighet som skickat uppgifterna till oss.

Ibland kan dina personuppgifter även lämnas av andra personer i deras kontakt med kommunen. De kanske nämner dig i e-post eller lämnar dig som referens i ett ärende.

Vem är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas korrekt?

I Danderyds kommun är varje nämnd personuppgiftsansvarig. Våra utskott och kommunfullmäktige är inte personuppgiftsansvariga. Nämnderna lämnar över behandlingen av personuppgifterna till verksamheterna, men kan inte lämna ifrån sig det yttersta ansvaret.

Vill du veta mer om tjänstemannaorganisationen:

Se kommunens organisationsbeskrivning

Varför hanterar vi dina personuppgifter?

Tjänstemannaorganisationen och ansvarig verksamhet kan ytterst svara på varför vi behandlar dina personuppgifter i specifika fall. Gemensamt för all behandling är att den görs med ett tydligt beskrivet ändamål, alltså syfte och skäl till att dina personuppgifter behandlas av oss. All behandling sker med ändamål inom de lagstadgade uppdrag kommunen har, eller inom kommunens övergripande mål som är fastställts av Kommunfullmäktige:

 1. Danderyd ska vara en bra och attraktiv kommun att bo och verka i.
 2. Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar.
 3. Danderydsborna ska erbjudas en bra och attraktiv service. En positiv utveckling av de kommunala kärnområdena skola, barn- och äldreomsorg skall sättas i fokus.
 4. God ekonomisk hushållning ska vara en vägledande princip för all kommunal verksamhet.
 5. Kommunen skall ge goda förutsättningar för ett varierat utbud av fritids- och kulturaktiviteter.
 6. Företag verksamma i kommunen ska erbjudas ett gott näringslivsklimat.
 7. Kommunen ska ha låg kommunalskatt.
 8. Danderyd ska ha en god och hälsosam miljö samt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling.

Vem kommer åt dina personuppgifter?

Tjänstemannaorganisationen och den verksamhet som behandlar dina personuppgifter kan ytterst svara på vilka som har tillgång till dina personuppgifter. Vi följer lagstiftningens grundläggande princip om att endast den som har behov av dem och/eller har rättslig grund får tillgång till dina personuppgifter.

Offentlighetsprincipen

Kommunens myndigheter och verksamheter lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar som inkommer, upprättas och förvaras i kommunen blir allmänna handlingar i enlighet med tryckfrihetsförordningen (1949:105). På begäran har vem som helst rätt att få ta del av allmänna handlingar. Om dina personuppgifter förekommer i allmänna handlingar kan dessa komma att lämnas ut på begäran. En sekretess- och menprövning utifrån offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) görs i varje enskilt fall innan ett utlämnande.

Vad har vi för rättslig grund för att behandla dina personuppgifter?

Danderyds kommun behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina rättsliga förpliktelser, i sin myndighetsutövning, för att fullfölja avtal, för att genomföra uppgifter av allmänt intresse och när du samtycker till det. Vill du veta vilken rättslig grund som gäller för en specifik behandling är det rekommenderat att du vänder dig till respektive verksamhet.

Tredjelandsöverföring

Med tredjeland avses länder utanför EU/EES. Kommunens personuppgiftsansvariga är skyldiga att informera dig, dels på din begäran men också när personuppgiftsbehandling sker, om dina personuppgifter överförs till tredjeland.

Hur länge finns dina personuppgifter kvar?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som krävs för att uppfylla våra förpliktelser gentemot dig som registrerad, samt för att följa de gallringsbeslut som våra nämnder har fattat Vissa uppgifter kan komma att finnas kvar för evig tid om de omhändertas för arkivering i enlighet med arkivlagen (1990:782).

Vilka rättigheter har du som registrerad?

E-tjänst för registerutdrag enligt dataskyddsförordningen

Du har rätt att på begäran få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig i kommunen inklusive få information om behandlingen. För att nyttja den här rättigheten rekommenderar vi vår e-tjänst som du hittar här:

Om du inte har tillgång till e-legitimation så är du välkommen till kommunens kontaktcenter i Mörby centrum för legitimering och hjälp på plats.

Rätt till rättelse

Om de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga kan du begära att få dem rättade genom att kontakta kommunen. Logga in på Mina Sidor med e-legitimation och välj e-tjänsten Kontakta kommunen, alternativt legitimera dig i vårt kontaktcenter i Mörby centrum och be dem föra vidare din begäran till kommunens dataskyddsombud.

Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd")

I dessa fall har du rätt att få dina uppgifter raderade:

 • Behandlingen sker på ditt samtycke och du har återkallat samtycket.
 • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandlingen som sker inom ramen för myndighetsutövning eller en rättslig förpliktelse och det inte finns skäl som väger tyngre än dina intressen.
 • Personuppgifterna har inte behandlats enligt lag.

Ovanstående ska inte behöva vara aktuellt då vi är skyldiga att löpande säkerställa att vi följer lagstiftningen.

Mina Sidor

Logga in med e-legitimation och välj e-tjänsten Kontakta kommunen, alternativt legitimera dig i vårt kontaktcenter i Mörby centrum och be dem föra vidare din begäran till kommunens dataskyddsombud.

Du har inte rätt att få dina personuppgifter raderade ur arkiv, allmänna handlingar eller i de fall vid har lagkrav som styr hur länge uppgifterna måste finnas kvar.

Rätt till begränsning av behandling

Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att dina personuppgifter är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du också begära att behandlingen av uppgifterna begränsas till att enbart omfatta lagring under tiden frågan utreds.

Mina Sidor

Logga in med e-legitimation och välj e-tjänsten Kontakta kommunen, alternativt legitimera dig i vårt kontaktcenter i Mörby centrum och be dem föra vidare din begäran till kommunens dataskyddsombud.

Rätt till dataportabilitet

Om du har ett avtal med oss eller samtyckt till personuppgiftsbehandling har du rätt att få dina uppgifter uttagna i ett digitalt format som möjliggör överföring till en annan personuppgiftsansvarig. Det gäller enbart de personuppgifter som du själv har lämnat till oss.

Mina Sidor

Logga in med e-legitimation och välj e-tjänsten Kontakta kommunen, alternativt legitimera dig i vårt kontaktcenter i Mörby centrum och be dem föra vidare din begäran till kommunens dataskyddsombud.

Rätt till att invända mot behandling

Rätten att invända gäller när dina personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i vår myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning. Om du invänder mot behandling får vi bara fortsätta behandla om dem om vi kan visa att våra intressen väger tyngre än dina eller om behandlingen sker på grund av rättsliga anspråk.

Mina Sidor

Logga in med e-legitimation och välj e-tjänsten Kontakta kommunen, alternativt legitimera dig i vårt kontaktcenter i Mörby centrum och be dem föra vidare din begäran till kommunens dataskyddsombud.

Vem ska du kontakta om du har synpunkter eller klagomål?

Synpunkter på personuppgiftsbehandling lämnas till ansvarig verksamhet eller kommunens dataskyddsombud. Vi är tacksamma om du meddelar oss om det är någonting som du är missnöjd med avseende personuppgiftsbehandlingen. Om du har klagomål rörande vår personuppgiftsbehandling till exempel om du anser att kommunen inte tillgodoser dina rättigheter, har du också rätt att lämna detta klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten:

Integritetsskyddsmyndigheten

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2022-12-06