Antagningsordning

För de kommunala skolorna gäller att de i första hand ska erbjuda plats till elever som är bosatta i Danderyd. Elever bosatta i andra kommuner antas i mån av plats. När det är fler sökande än det finns platser på en kommunal skola i Danderyd, är det i första hand den relativa närhetsprincipen som gäller.

Antagningsordning i Danderyds kommunala skolor

Om det är fler sökande än det finns platser på en kommunal skola i Danderyd är det till och med den 31 december 2023 den relativa närhetsprincipen som gäller för att avgöra vem som får en plats och inte.

Från och med den 1 januari 2024 har Danderyds kommuns kommunala skolor följande urvalsgrunder:

  1. Relativ närhet
  2. Absolut närhet
  3. Lottning

1. Relativ närhet

Vid den relativa närhetsprincipen mäts skillnaden i avstånd mellan hemmet och den sökta kommunala skolan jämfört med mellan hemmet och den närmaste alternativa kommunala skolan.

Principen kan förklaras som att ju mer eleven skulle förlora i avstånd på att inte få en plats i den utvalda skolan, desto längre fram i prioriteringsordningen kommer eleven i urvalet till den skolan.

2. Absolut närhet

Om fler elever än vad det finns platser för önskar gå vid en viss skola, avgör urvalsgrunden absolut närhet vilken elev som tilldelas platsen. Det innebär att platsen tilldelas den elev som bor närmast skolan. Detta kan bli aktuellt om två eller flera elever har exakt samma värde för relativ närhet.

3. Lottning

Om urvalsgrunden för både relativ närhetsprincip och absolut närhet är exakt lika för två personer, återstår att platsen tilldelas genom lottning.

Så här mäts avstånden

Det avstånd som används vid urvalsgrunden relativa närhetsprincipen respektive absolut närhet utgörs av närmaste gång- eller cykelväg mellan fastighetsgränserna för skolan och adressen där eleven är folkbokförd.

Undantaget är vägar som inte kan används för gång eller cykling, till exempel en större motorväg som E18. Avstånden mäts med hjälp av Nationella vägdatabasen, NVDB.

För elever boendes på Tranholmen räknas skolvägen över bron, även under den tid då bron inte ligger på plats.

Antagningsordning i fristående skolor

De fristående skolorna kan ha andra urvalsregler än de kommunala skolorna. Mer information finns på respektive fristående skolas hemsida.

Alla grundskolor i Danderyd

Uppdaterad: 2023-12-21