Stocksundsskolans verksamhet för elever med språkstörning

Stocksundsskolan erbjuder en verksamhet från förskoleklass till skolår 1-6 för elever med språkstörning. Eleverna läser enligt grundskolans läroplan Lgr 11

Verksamhetsmål

Målet för verksamheten är att eleverna ska nå kunskapskraven. Utbildningen ger eleven möjligheter att skaffa sig individuella strategier för att hantera vardagen, arbeta för att utveckla kompetenser i lärprocesserna samt vidareutveckla förmågan att kunna delta aktivt i olika sociala sammanhang och utvecklas som individer.

Elever skrivs in på skolan i en ordinarie klass och får utifrån planering med skolans elevvårdsteam tillgång till extra ordinärt särskilt stöd.

Arbetssätt

Undervisning har fokus på språk och kommunikation på olika sätt, anpassat utifrån individuella behov. Eleverna läser i huvudsak alla ämnen i sin ordinarie klass. Stöd för språkstörning ges utifrån upprättad särskild plan i liten grupp eller enskilt. 

Elevgruppen har generell språkstörning, men i mån av plats kan även elever med enbart expressiv språkstörning tas in.

Vid skolstart sker överlämnande från förskola eller tidigare skola. Varje enskild elev har regelbundna och täta samtal och utvärderingar för att stödja och kunna utvecklas mot sina egna mål och de mål som läro- och kursplaner fastställt. Skolan har ett nära samarbete med hemmet.

Undervisningen bedrivs av behöriga ämneslärare. Logoped och specialpedagog finns knuten till elevgruppen.

Ansökan

Ansökan görs på särskild blankett med underskrift av vårdnadshavare och avlämnande rektor, förskolans eller tidigare skolans.

Beslut om placering fattas av rektor för Stocksundskolan efter samråd om prioritering med en antagningsgrupp som består av representanter från bildningskontoret samt samordnande specialpedagog.

Ansök till Stocksundsskolans verksamhet för elever med språkstörning

Uppdaterad: 2023-03-15