Ekeby gårds historia

Gravarna vid Ekeby bildar idag den största gruppen fornlämningar i Danderyd och tillhör genom sin variation de intressantaste.

De är lätt synliga där de ligger i betad hagmark och har varit kända i alla tider. Går man genom området idag kan  man räkna till omkring 75 anläggningar även om åtskilliga är mer eller mindre  skadade.

Gravarna fördelar sig på två gravfält och några ensamma gravar. Det större gravfältet ligger mellan Danderydsvägen och gymnasiet. Det mindre gravfältet ligger ett par hundra meter åt söder på en liten höjdsträckning. Några ensamma gravar ligger söder om vägen bland åkrarna ner mot sjön.

Har den norra och den södra delen ursprungligen bildat ett enda stort gravfält? Säkert har många anläggningar i kanterna efterhand odlats och byggts bort, men avstånden verkar väl långa och marken är delvis olämplig.

Gravar från olika tider

Gravfälten är lite olika till sin karaktär. Medan det norra mest har tydligt välvda gravar, små och stora om varandra, så är gravarna i söder relativt stora och flacka. Det är tänkbart att de representerar olika tidsskikt och att gravarna i söder i så fall skulle vara de äldsta.

Det är vanligt att man inom respektive gravfält finner de tidigaste gravarna i söder och öster. Det stora antalet gravar av skiftande karaktär tyder på att Ekeby tillhör de äldsta enheterna i Danderyd. Det skulle inte vara förvånande om en grävning skulle visa ge fynd från mellersta järnåldern eller ännu tidigare.

Den nuvarande gårdens placering behöver inte vara den ursprungliga. På några håll kan man se rester av grunder och terrasseringar men ingen ger någon säker ledtråd till den äldre bebyggelsen. Bebyggelsen kan ju också ha flyttats flera gånger inom området under den långa tid det varit fråga om.