Detaljplan för en ny Kevingeskola

Ny detaljplan för att ersätta den befintliga Kevingeskolan med en ny skola som har kapacitet upp till 700 elever tas fram.

Inom markerat område planeras den nya skolan.

Aktuellt

Förutsättningarna för Kevingeskolan har förändrats sedan beslut om planuppdraget fattades. Detaljplanearbetet vilar i väntan på närmare analys av det framtida behovet av elevplatser som bland annat kommer att belysas i kommunens reviderade lokalförsörjningsplan som förväntas antas hösten 2022. Därefter kan nya planeringsinriktningar tas fram som underlag för planarbetet.

Planprocess utökat förfarande planförslag utformas.jpg

Bilden visar hur långt planarbetet har kommit.

 

Bakgrund

Syftet med projektet är att ersätta den befintliga Kevingeskolan med en ny skola som har kapacitet upp till 700 elever. I uppdraget ingår även en fullstor idrottshall i anslutning till skolan.

Byggnadsnämnden fick den 11 januari 2016 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till detaljplan för en ny Kevingeskola. Planuppdraget förnyades enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 juni 2017. Området är beläget väster om Mörby centrum, norr om Golfbanevägen och söder om Klubbvägen. De fastigheter som huvudsakligen berörs är Jungfrun 2 och del av Danderyd 3:162. Detaljplaneförslaget ska tas fram i enlighet med upprättat start-PM.

Planförfarande

Planen handläggs med:

Utökat förfarande

Handlingar

Beslut

Beslut om förnyat planuppdrag (KF 2017-06-19 § 54)
Beslut om planuppdrag (KS 2016-01-11 § 3)
Start-PM

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2023-01-12