Ny bostadsbebyggelse inom Kraftledningen 1

Detaljplan för ny bostadsbebyggelse inom fastigheten Kraftledningen 1.

Aktuellt

Ett förslag till ny detaljplan arbetas fram. Nästa tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet. Samråd beräknas tidigast kunna ske under andra kvartalet 2023.

Bilden visar hur långt planarbetet har kommit. Planen är i ett tidigt skede och ett planförslag håller på att utformas. 

Bakgrund

Byggnadsnämnden fattade den 9 november 2022 beslut om planuppdrag för framtagande av ny detaljplan för kvartert Nyponet, norr om Sätraängsvägen och för Kraftledningen 1, söder om sätra ängsvägen.  

Planområdet omfattar fastigheten Kraftledningen 1. Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna ny bebyggelse inom Karftledningen 1 där det idag är en parkeringsplats. Att den tidigare kraftledningen är riven sedan 2017 gör det möjligt för tillkommande bebyggelse inom fastigheten. Planområdet är begränsat i sin omfattning gentemot det område som inkluderades i det tidigare planprogrammet från 2014. 

Planförfarande

Planen handläggs med:

Standardförfarande

Handlingar

Beslut

Beslut om planuppdrag för Kv Nyponet och Kraftledningen 1 m.fl. (BN 2022-11-09)

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2024-02-06