Medborgardialog om utvecklingen av östra Eneby torg

Under 2021 genomfördes en medborgardialog om utvecklingen vid östra Eneby torg. Det var stort intresse att delta och hela 1281 personer påbörjade enkäten och 1040 valde att slutföra den. Stort tack till alla som deltog och lämnade sina synpunkter.

Danderyd ska vara en attraktiv plats att bo och verka på för dagens och morgondagens invånare. Kommunen utvecklas löpande och i Enebyberg utvecklades på 2010-talet området kring Eneby torg med flerbostadshus och service. Nu finns en möjlighet att utveckla den östra sidan av Enebybergsvägen. För att få reda på vad invånare tycker om en eventuell utveckling av området har en enkät genomförts. 

Syftet med dialogen var att Danderyds politiker och tjänstepersoner ska få reda på hur de som nyttjar området ser på det idag, vad som är bra, vad som kan förbättras och vilka utvecklingsperspektiv som finns. Dialogresultatet kommer vara en del av beslutsunderlaget för ett eventuellt planuppdrag för området. Om ett planuppdrag tas fram och beslutas kommer utgångspunkten att vara någon form av ny bostadsbebyggelse i området.  

Medborgardialogen är avslutad

Medborgardialogen är avslutad och finns sammanställd i en rapport nedan:

Rapport medborgardialog östra Eneby torg
Bilaga 1. Webbenkät
Bilaga 2. Resultat av Webbenkät
Bilaga 5. Sammanfattning av diskussion i fokusgrupp unga 
Bilaga 6. Sammanställning av diskussion i fokusgrupp närboende

Bilaga 3 och bilaga 4 innehåller fritextsvar som lämnats i enkäten.
I enkäten fanns ingen information i samband med frisvaren om att de kan komma att publiceras i sin helhet på kommunens webbplats. Därmed läggs de inte ut här utan kan begäras ut via plan- och exploateringsavdelningens funktionsbrevlåda: plan@danderyd.se.
Bilaga 3 är 97 sidor och bilaga 4 är 56 sidor. 

Så genomfördes dialogen

Dialogen genomfördes i form av en enkät som var öppen för alla och två fokusgrupper. Den ena riktade sig till ungdomar som vanligtvis inte brukar delta i dialoger. I fokusgruppen deltog 10 personer i 12-års åldern. 

Det genomfördes också en fokusgrupp med närboende. Vill du ta del av presentationen som visades för de som deltog i fokusgruppen kan du göra det här:

Presentation för fokusgrupp närboende 

Om enkäten 

Enkäten var öppen 18 februari – 21 mars. Det var stort intresse och hela 1281 personer påbörjade enkäten och 1040 valde att slutföra den. Majoriteten av de som svarade bodde i Enebyberg och de flesta var i åldersgruppen 36-65 år.

Bland enkätsvaren framkom bland annat:

  • Det finns önskemål om förbättring på flera platser.
  • Fler restauranger, caféer, gym, parker, lekplatser och grönområden efterfrågas.
  • De flesta känner sig trygga i området, men yngre personer gör det inte i samma utsträckning.
  • Villor, radhus och lägre flerfamiljshus är det som efterfrågas om det ska byggas nytt.
  • Framkomlighet för cykel fick högt betyg och framkomlighet för biltrafik fick lägre betyg.
  • Målbilden om 15 år är att området ska vara trivsamt, tryggt och trevligt.

Östra eneby torg

Medborgardialogen utgick ifrån en utveckling av området längs Enebybergsvägens östra sida i höjd med Eneby torg.

Östra enebyberg

Webbenkäten visade ett större geografiskt område (ovanstående foto) för att det ska vara möjligt att ställa frågor om bl a trygghet och trafik.

Bakgrund

Området har utretts i planprogram och detaljplaner sedan 2013. Senaste detaljplanen påbörjades 2015 med syfte att möjliggöra för bostadsändamål och verksamheter. Detta uppdrag avbröts år 2018. I maj 2020 togs beslut om att en medborgardialog ska genomföras och därmed börjar en ny process där tidigare framtagna planhandlingar inte är aktuella.

Beslut 

Beslut (KS 2020-05-18 § 74)

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2022-05-23