Utredningsuppdrag för Gropen, Danderyd 3:95 m.fl.

Bilden visar det aktuella planområdet för projektet.

Aktuellt

Den 24 oktober 2022 gav Kommunstyrelsen ett utredningsuppdrag för området Gropen, Danderyd 3:95 m.fl. Inom uppdraget ska en medborgardialog för del av Noragårdssvägen tas fram. Utredningsomådet sträcker sig från Gropen längs med Noragårdsvägen till Nora torg.

Medborgardialog för en del av Noragårdsvägen

Under perioden 5 februari till och med 8 mars 2024 pågår en enkätundersökning för del av Noragårdsvägen. Med hjälp av enkäten kan kommunen samla in kunskaper om hur platsen används och upplevs i dag samt se vilka behov och önskemål som finns för framtiden. När utredningen är avslutad kommer ett reviderat planuppdrag för Gropen, Danderyd 3:95 m.fl. att tas fram med medborgardialogen som underlag. 

Läs mer medborgardialogen via länken nedan:

Medborgardialog och enkät för en del av Noragårdsvägen

Bakgrund

Byggnadsnämnden fick den 11 januari 2016 i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan för bostäder vid Gropen, Danderyd 3:95 m.fl. Området är beläget i östra Klingsta i höjd med Berga gård och gränsar till E18 i öster. Syftet med projektet från 2016 var att uppföra nya bostäder, främst i form av flerbostadshus. Omkring 200 nya lägenheter, varav 100-150 studentlägenheter bedöms kunna tillkomma. Ny bebyggelse på platsen kan skärma av buller från E18 och skapa en tystare miljö i bostadsområdena i denna del av Danderyd.

En markanvisningstävling genomfördes 2019. Vinnaren fick ensamrätt att förhandla om köp av marken under två år. En viktig förutsättning för projektet var att hitta en lösning för evakuerings-, arbets- och servicetunnel till tunnelbanan som finns i området. Det vinnande förslaget byggde på att tunneln kunde mynna i det underjordiska garage som planerades under bostadshusen. Totalt innehöll förslaget cirka 200 lägenheter.

Det har visat sig att den tänkta lösningen för evakuering inte godtogs av Trafikförvaltningen på Region Stockholm som ansvarar för tunnelbanan. I stället krävdes betydligt mer omfattade åtgärder med större risker avseende genomförande och kostnader. De nya kraven bedöms också begränsa den möjliga exploateringen och därmed ge lägre intäkter. Sammantaget bedömdes risktagandet bli för stort för kommunen som enligt markanvisningen skulle leverera en byggklar tomt.

Mot bakgrund av detta beslutade kommunstyrelsen den 24 oktober 2022 att inte förnya markanvisningsavtalet. Målsättningen är att i stället undersöka förutsättningar för en annan bebyggelse på platsen som kräver mindre komplicerade och omfattande arbeten.

Planförfarande

Planen handläggs med:

Utökat förfarande

Handlingar

Utredningar

Start-PM för Gropen (2016-12-07)

Beslut

Beslut om markanvisning för Gropen (KS 2019-05-27)

Beslut om planuppdrag för Gropen (KS 2016-01-11)

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2024-02-26