Ny detaljplan för Grotte 1

Bilden visar det aktuella planområdet.

Aktuellt

Detaljplanearbetet för Grotte 1 i Djursholm är i ett tidigt skede. När ett första förslag har arbetats fram kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter. Fastigheten Grotte 7, som tidigare ingick i planarbetet, har utgått. 

Bilden visar hur långt planarbetet har kommit.

Bakgrund

Byggnadsnämnden gav den 10 december 2020 kommunledningskontoret i uppdrag att i en planprocess pröva möjligheten att ta fram en ny detaljplan för Grotte 1, 2 och 7 samt Djursholm 2:70 och 2:71 och samtidigt upphäva gällande tomtindelning. 

Förutsättningarna på platsen har sedan byggnadsnämndens beslut om planuppdrag från 2020 undersökts. Miljö- och stadsbyggnadskontoret bedömer att delar av de från början föreslagna åtgärderna inte är lämpliga utifrån de förutsättningarna som finns på platsen avseende kultur- och naturmiljö. Ett beslut om att planuppdraget revideras till att enbart omfatta fastigheterna Grotte 1 och 7 fattades den 8 november 2023 i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Under våren 2024 utgick även fastigheten Grotte 7, som tidigare ingick i planarbetet.

Planförfarande 

Planen handläggs med: 

Utökat förfarande

Handlingar

Beslut

Reviderat planuppdrag för detaljplan för Grotte m.fl (2024-01-08)

Beslut om reviderat planuppdrag för Grotte 1 och 7 (MSN 2023-11-08)

Beslut om planuppdrag för Grotte 1, 2 och 7 samt Djursholm 2:70, 2:71 och del av Djursholm 2:421 (BN 2020-12-10)

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2024-05-20