Sikreno 7 - Upphävande av tomtindelningsplan

Bilden visar det aktuella planområdet markerat i svart.

Aktuellt

Ett förslag till ändring av detaljplan S414 för Sikreno 7 har under perioden 17 april t.om. 6 maj 2024 varit utsänt på granskning. Sakägare och remissinstanser har getts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Nu färdigställs detaljplanen inför antagande. 

Se samtliga handlingar i ärendet på denna sida under "Handlingar".Bilden visar hur långt planarbetet har kommit.

Planförfarande

Planen handläggs med:

Standardförfarande

Bakgrund

Fastighetsägarna till Sikreno 7 har inkommit med en ansökan om planändring för att upphäva den tomtindelningsplan som gäller inom fastigheten. Inom fastigheten finns en radhuslänga om sex bostadslägenheter. Radhusens upplåtelseform är andelsradhus vilket innebär att respektive boende äger 1/6 av fastigheten. Fastighetsägarna önskar att kunna klyva fastigheten hos Lantmäteriet.

Handlingar

Granskningshandlingar

Infobrev om granskning för detaljplan Sikreno 7

Plankarta för detaljplan Sikreno 7 (granskningshandling)

Planbeskrivning för detaljplan Sikreno 7 (granskningshandling)

Samrådshandlingar

Samrådsredogörelse för detaljplan Sikreno 7 (2024-04-17)

Information om samråd för detaljplan Sikreno 7

Planbeskrivning för detaljplan Sikreno 7 (samrådshandling)

Plankarta detaljplan Sikreno 7 (samrådshandling)

Beslut

Beslut om granskning för detaljplan Sikreno 7 (2024-04-17)

Beslut om samråd för detaljplan Sikreno 7 (2023-02-29)

Beslut om att detaljplan för Sikreno 7 inte medför en betydande miljöpåverkan (2024-02-19)

Beslut om planbesked och planuppdrag för Sikreno 7 (MSN 2023-11-08)

Uppdaterad: 2024-05-07