E-tjänster och blanketter

Här hittar du e-tjänster och blanketter för att utföra olika tjänster i Danderyds kommun.

Kontakt med kommunen

Felanmälan
Gör en felanmälan när något inte fungerar, är trasigt eller kräver underhåll. Beskriv felet så noga som möjligt.
Kontakta kommunen
Här kan du ställa frågor om eller lämna synpunkter på kommunens service.
Mina sidor
Mina sidor används för medsignering av ärenden. Om du väljer att fylla i din profil så fylls fälten i automatiskt nästa gång du använder våra e-tjänster. Krävs medsignering i e-tjänsten du ska använda? Läs mer om hur det går till här: https://www.danderyd.se/e-tjanster/medsignering/
Beställ allmän handling
Detta är en e-tjänst för utlämning av allmänna handlingar.
Lämna förslag på nya e-tjänster
Lämna synpunkter på våra e-tjänster eller ge förslag på nya e-tjänster.

Kommun och politik

Registerutdrag enligt dataskyddsförordningen
Begär information om vilka personuppgifter som finns registrerade och hur de behandlas.
Arvodesreglemente
Avsluta uppdrag (befrielse)
Här kan du som förtroendevald politiker avsluta vissa eller samtliga uppdrag.
Nyanmälan eller ändring av personuppgifter
Förtroendevaldas uppgifter och medgivande till publicering på kommunens hemsida.
Ändra/addera personuppgifter
Förtroendevaldas uppgifter och medgivande till publicering på kommunens hemsida

Förskola och skola

Anmälningsformulär för konfessionella inslag i förskolan
Är du huvudman för en fristående förskola med konfessionella inslag behöver du anmäla detta till Danderyds kommun (bildningsförvaltningen) genom att fylla i detta formulär.
Ansökan om strukturbidrag
Här kan du som huvudman för skola som erbjuder utbildning inom ramen för en specialpedagogisk verksamhet ansöka om strukturbidrag för en elev.
Ansökan om verksamhetsstöd och tilläggsbelopp
Här kan du som arbetar i en fristående eller kommunal förskola eller skola i Danderyds kommun ansöka om verksamhetsstöd eller tilläggsbelopp.
Ansökningsformulär fristående förskola pedagogisk omsorg
För att ges ett godkännande att bedriva fristående förskola/pedagogisk omsorg i Danderyds kommun behöver frågorna i detta formulär besvaras.
Ansökningsformulär pedagogisk omsorg
För att ges rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg i Danderyds kommun behöver frågorna i detta formulär besvaras.
Formulär för ägar- och ledningsprövning
Här är det formulär som den huvudman som vill få godkännande att bedriva förskoleverksamhet i Danderyds kommun ska fylla i, för att en ägar- och ledningsprövning ska kunna göras.
Formulär för ändringar inom ägar- och ledningskrets
En huvudman som har getts godkännande att i Danderyds kommun bedriva förskoleverksamhet ska anmäla förändringar i ägar- och ledningskretsen till utbildningsnämnden i Danderyds kommun. Det görs via detta formulär.
Anmälan av autogiro
Avgiften för förskola och fritidshem kan dras automatiskt via autogiro. Anmäl detta via vår blankett.
Anmälan av låg inkomst
Har hushållet en sammanlagd inkomst som är lägre än 56 250 kronor (2024) ger den rätt till en lägre avgift för förskola och fritidshem. Här kan du ange inkomsten. Inloggning sker med bank-ID.
Anmälan om modersmålsundervisning
Här kan du ansöka om modersmålsundervisning från årskurs 1 till och med årskurs 9.
Ansökan om utökad tid i förskoleverksamhet
Blankett för ansökan av utökad tid i förskoleverksamhet.
Ansökan om utökad tid på fritidshemsverksamhet
Blankett för ansökan om utökad tid på fritidshemsverksamhet.
Avanmälan av modersmålsundervisning
Här kan du avanmäla modersmålsundervisning från årskurs 1 till och med årskurs 9.
Logga in i Vklass via vklass.se
Vklass är den primära kanalen för samarbete, kommunikation och administration mellan hem, elev och skola.
Utbildningsval för dig utan Bank-id
E-tjänst för barn och unga som är nya i Sverige och som ska börja i förskola, grundskola eller gymnasium i Danderyd.
Välj förskola, pedagogisk omsorg, grundskola eller fritidshem
Här kan du bland annat ansöka om plats, bekräfta svar på erbjudande om plats och begära byte av skola eller förskola. Inloggning görs med Bank-id. OBS! E-tjänsten fungerar bäst i dator, mindre bra i en mobil.
Överenskommelse om utförande av egenvård
Med den här blanketten träffar vårdnadshavare och personal en överenskommelse gällande egenvård av ett barn eller en elev.
Вибір освіти для біженців з України
Електронний сервіс для дітей та молоді, які підпадають під дію Директиви щодо масових біженців і які мають розпочати навчання в дошкільних, початкових або старших класах школи в Дандериді.
Anmälan av autogiro
Avgiften för förskola och fritidshem kan dras automatiskt via autogiro. Anmäl detta via vår blankett.
Anmälan om modersmålsundervisning
Här kan du ansöka om modersmålsundervisning från årskurs 1 till och med årskurs 9.
Ansök till resursklass samt verksamhet för språkstörning
Här är blanketten som du använder för att ansöka om plats till resursklass eller verksamhet för språkstörning i grundskolan läsåret 2024/2025.
Ansökan om skolpliktens upphörande
Om en elev kommer att befinna sig utomlands under minst en termin ska en ansökan om skolpliktens upphörande göras.
Ansökan om skolskjuts för elev med särskilda behov
För elever som har behov av skolskjuts av speciella skäl, till exempel en funktionsnedsättning.
Ansökan om SL:s skolbiljett på grund av växelvis boende
Här kan vårdnadshavare till elever i åk 7-9, som uppfyller kriterierna ovan, ansöka om SL:s skolbiljett.
Ansökan om undervisning i anpassad grundskola
Blanketten används när eleven är folkbokförd i Danderyds kommun. Den skrivs ut, skrivs på av barnets vårdnadshavare och skickas in till bildningsförvaltningen.
Ansökan om undervisning i anpassad grundskola - ej Danderydsbo
Blanketten används när eleven inte är folkbokförd i Danderyds kommun. Den skrivs ut, skrivs på av barnets vårdnadshavare och skickas in till bildningsförvaltningen.
Avanmälan av modersmålsundervisning
Här kan du avanmäla modersmålsundervisning från årskurs 1 till och med årskurs 9.
Betyg för elev i grundskolan
Här kan du som är vårdnadshavare till ett barn som går i någon av Danderyds kommunala grundskolor, se ditt barns betyg. Inloggning med bank-id.
Hälsouppgifter högstadiet
Elevhälsans Medicinska Insats ber vårdnadshavare till elever i högstadiet att fylla i ett formulär som handlar om elevernas hälsa. Endast skolläkare och skolsköterska kan läsa svaren.
Hälsouppgifter ny elev
Elevhälsans Medicinska Insats ber vårdnadshavare till en elev som är ny på en kommunal skola i Danderyd att fylla i ett formulär som handlar om elevens hälsa. Endast skolläkare och skolsköterska kan läsa svaren.
Hälsouppgifter vid skolstart i förskoleklass
I samband med att ett barn börjar i skolan, gör Elevhälsans medicinska insats en bedömning av barnets hälsa. Här är ett formulär som fylls i av vårdnadshavare. Endast skolläkare och skolsköterska kan läsa svaren.
Hälsouppgifter årskurs 4
Elevhälsans Medicinska Insats ber vårdnadshavare till elever i åk 4 att fylla i ett formulär som handlar om elevernas hälsa. Endast skolläkare och skolsköterska kan läsa svaren.
Logga in i Vklass via vklass.se
Vklass är den primära kanalen för samarbete, kommunikation och administration mellan hem, elev och skola.
Samtycke till rekvisition av elevhälsovårdsjournal
Elevhälsojournalen är sekretessbelagd. Här kan du som vårdnadshavare ge ditt medgivande till att Elevhälsans medicinska insats, EMI, får ta del av journalen från ditt barns föregående skola.
Samtycke till vaccination
För att skolan ska kunna vaccinera ditt barn måste du som är vårdnadshavare fylla i ett medgivande samt besvara ett antal frågor i en hälsodeklaration.
Samtycke till vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta - åk 8
Här kan du som vårdnadshavare lämna samtycke till att elevhälsan vaccinerar ditt barn mot difteri, stelkramp och kikhosta, enligt det allmänna vaccinationsprogrammet. Båda vårdnadshavarnas samtycke krävs.
Samtycke till vaccination mot HPV - åk 5
Här kan du som vårdnadshavare lämna samtycke till att elevhälsan vaccinerar ditt barn mot Humant Papillomvirus – HPV. Båda vårdnadshavarnas samtycke krävs.
Samtycke till vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund - f-klass - åk 1
Här kan du som vårdnadshavare lämna samtycke till att elevhälsan vaccinerar ditt barn mot mässling, påssjuka och röda hund enligt det allmänna vaccinationsprogrammet. Ert barn har sannolikt påbörjat denna vaccinering på BVC. Båda vårdnadshavarnas samtycke krävs.
Utbildningsval för dig utan Bank-id
E-tjänst för barn och unga som är nya i Sverige och som ska börja i förskola, grundskola eller gymnasium i Danderyd.
Välj förskola, pedagogisk omsorg, grundskola eller fritidshem
Här kan du bland annat ansöka om plats, bekräfta svar på erbjudande om plats och begära byte av skola eller förskola. Inloggning görs med Bank-id. OBS! E-tjänsten fungerar bäst i dator, mindre bra i en mobil.
Överenskommelse om utförande av egenvård
Med den här blanketten träffar vårdnadshavare och personal en överenskommelse gällande egenvård av ett barn eller en elev.
Вибір освіти для біженців з України
Електронний сервіс для дітей та молоді, які підпадають під дію Директиви щодо масових біженців і які мають розпочати навчання в дошкільних, початкових або старших класах школи в Дандериді.
Aktivitetsansvar - vad gör du idag?
Här anmäler du dig om du är under 20 år och av olika anledningar inte går på gymnasiet. Vi kommer sedan att kontakta dig för att fråga vad du gör idag och berätta vad vi kan erbjuda för aktiviteter.
Ansök om inackorderingstillägg
För elever i gymnasieskolan med studieort utanför Stockholms län.
Ansökan om ersättning under distansstudier
Här ansöker du om ersättning för resor under distansstudier på gymnasienivå.
Ansökan om medflytt av programpeng
Här kan vårdnadshavare eller elev som har fyllt 18 år ansöka om medflytt av programpeng.
Ansökan om utbildningsplats
Här fyller du i din intresseanmälan för ansökan om utbildningsplats hos oss på Danderyds gymnasium.
Hälsouppgifter gymnasiet
Elevhälsans Medicinska Insats ber dig som går på Danderyds gymnasium att fylla i ett formulär som handlar om din hälsa. Endast skolläkaren och skolsköterskan kan läsa svaren.
Hälsouppgifter ny elev
Elevhälsans Medicinska Insats ber vårdnadshavare till en elev som är ny på en kommunal skola i Danderyd att fylla i ett formulär som handlar om elevens hälsa. Endast skolläkare och skolsköterska kan läsa svaren.
Logga in i Vklass via vklass.se
Vklass är den primära kanalen för samarbete, kommunikation och administration mellan hem, elev och skola.
Ny elev på Danderyds gymnasium
Här ett formulär som du som är ny elev ska fylla i. Informationen kommer att delges mentor, undervisande lärare, elevhälsan, biträdande rektor och rektor. Formuläret signerar du med ditt bank-id.
Samtycke till rekvisition av elevhälsovårdsjournal
Elevhälsojournalen är sekretessbelagd. Här kan du som vårdnadshavare ge ditt medgivande till att Elevhälsans medicinska insats, EMI, får ta del av journalen från ditt barns föregående skola.
Specialkost för elev på Danderyds gymnasium
Här ansöker du om specialkost om du är elev eller vårdnadshavare till en elev på Danderyds gymnasium. Inloggning med bank-id.
Utbildningsval för dig utan Bank-id
E-tjänst för barn och unga som är nya i Sverige och som ska börja i förskola, grundskola eller gymnasium i Danderyd.
Överenskommelse om utförande av egenvård
Med den här blanketten träffar vårdnadshavare och personal en överenskommelse gällande egenvård av ett barn eller en elev.
Вибір освіти для біженців з України
Електронний сервіс для дітей та молоді, які підпадають під дію Директиви щодо масових біженців і які мають розпочати навчання в дошкільних, початкових або старших класах школи в Дандериді.
Ansökan om skolpliktens upphörande
Om en elev kommer att befinna sig utomlands under minst en termin ska en ansökan om skolpliktens upphörande göras.
Hälsouppgifter ny elev
Elevhälsans Medicinska Insats ber vårdnadshavare till en elev som är ny på en kommunal skola i Danderyd att fylla i ett formulär som handlar om elevens hälsa. Endast skolläkare och skolsköterska kan läsa svaren.
Logga in i Vklass via vklass.se
Vklass är den primära kanalen för samarbete, kommunikation och administration mellan hem, elev och skola.
Samtycke till rekvisition av elevhälsovårdsjournal
Elevhälsojournalen är sekretessbelagd. Här kan du som vårdnadshavare ge ditt medgivande till att Elevhälsans medicinska insats, EMI, får ta del av journalen från ditt barns föregående skola.
Överenskommelse om utförande av egenvård
Med den här blanketten träffar vårdnadshavare och personal en överenskommelse gällande egenvård av ett barn eller en elev.
Aktivitetsansvar - vad gör du idag?
Här anmäler du dig om du är under 20 år och av olika anledningar inte går på gymnasiet. Vi kommer sedan att kontakta dig för att fråga vad du gör idag och berätta vad vi kan erbjuda för aktiviteter.

Omsorg och socialt stöd

Boka rådgivning om budget och skulder
Här kan du boka möte med rådgivare i frågor som rör budget och skuld. Det kan till exempel handla om att få vardagsekonomin att gå ihop, få kontroll över skulder eller frågor om skuldsanering.
Ansök om hemtjänst
Fyll i ansökan så kontaktar en biståndshandläggare dig för utredning och beslut.
Ansök om reducering av avgift med anledning av dubbla boendekostnader
Reducering av avgift med anledning av dubbla boendekostnader vid inflyttning till vård- och omsorgsboende.
Ansök om vård- och omsorgsboende
Fyll i ansökan så kontaktar en biståndshandläggare dig för utredning och beslut.
Ansökan om riksfärdtjänst
Du som har en stor och varaktig funktionsnedsättning och därför måste resa på ett dyrare sätt kan ha rätt att resa med riksfärdtjänst inom Sverige.
Ansökan seniorlägenhet och trygghetsboende
Är du folkbokförd i Danderyds kommun har du rätt att ställa dig i kö till en seniorlägenhet eller ett trygghetsboende från det år du fyller 75 år.
Hitta och jämför hemtjänst
Här kan du hitta utförare och jämföra hemtjänst utifrån specialkompetenser samt kundnöjdhet.
Hitta och jämför vård- och omsorgsboende
Hitta och jämför vård och omsorgsboenden i Danderyds kommun.
Inkomstuppgift för beräkning av avgift
Möjlighet för personer som får larm, hemtjänst, vård- och omsorgsboende och liknande tjänster från Socialförvaltningen att få en beräkning för eventuellt nedsatt avgift.
Medgivande av autogiro
Autogiro gällande kostnader för omsorg av äldre och funktionsnedsatta.
Ansökan om att upprätta avtal om vårdnad, boende och umgänge
Ansökan om samarbetssamtal i Familjerätten
Ett samarbetssamtal är en serie samtal där ni föräldrar, tillsammans med oss, försöker att uppnå en samförståndslösning i vårdnads-, boende-, och umgängesfrågor.
Boka föräldrarådgivning
Föräldrarådgivningen består av familjebehandlare med erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och deras familjer. Vi erbjuder stöd genom bland annat familjesamtal och föräldrarådgivning. Har du inte möjlighet att komma till föräldramottagningen kan du få rådgivning via telefon eller Teams.
Kontaktfamilj, familjehem: intresseanmälan
Anmäl intresse om att bli kontaktfamilj eller familjehem
Kontaktperson: intresseanmälan
Anmäl intresse om att bli kontaktperson
Orosanmälan: Misstanke att barn far illa
Välj din utförare av familjerådgivning
Här hittar du utförare av familjerådgivning. För att antas som utförare av familjerådgivning i Danderyd är grundläggande krav socionomexamen eller beteendevetenskaplig högskoleutbildning med vidareutbildning samt flerårig erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete.
Ansök om bidrag för bostadsanpassning
Om du har en bestående funktionsnedsättning kan du ansöka om bidrag för anpassning av din bostad.
Ansök om insats inom LSS
Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd för att kunna leva så självständigt som möjligt och delta aktivt i samhällslivet.
Ansökan om riksfärdtjänst
Du som har en stor och varaktig funktionsnedsättning och därför måste resa på ett dyrare sätt kan ha rätt att resa med riksfärdtjänst inom Sverige.
Medgivande av autogiro
Autogiro gällande kostnader för omsorg av äldre och funktionsnedsatta.
Boka rådgivning för anhöriga
Funderar du kring din egen situation som anhörig till en person som är beroende av alkohol, droger eller spel? Då är du välkommen till ett rådgivande samtal på socialförvaltningen. Har du inte möjlighet att komma till socialförvaltningens kontor i Mörby centrum kan du träffa oss på ett videomöte på Teams.
Boka rådgivning vid oro kring missbruk
Få rådgivning kring din användning av alkohol, narkotika, tabletter eller spel om pengar. Du kan få upp till tre samtal kostnadsfritt. Behandlarna har tystnadsplikt.
Ansökningsblankett för ansökan om ekonomiskt bistånd
Ansökan om att bli utförare
Ansökan och förfrågningsunderlag i systemet TendSign.
Hemtjänst underlag
Avdrag för felregistrerad tid ej godkänd av biståndshandläggare
Hemtjänst underlag
Tillägg till det som registrerats i PhoniroCare
Hemtjänst underlag
Ny kund eller sent avbokad hemtjänst på grund av sjukhusvistelse eller dödsfall
Hemtjänst underlag
Tillfällig vistelse i Danderyd eller annan kommun
Referensgivning utförare hemtjänst och vård-och omsorgsboende
Blankett för referenstagning vid ansökan om att bli utförare inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende.
Vård- och omsorgsboende underlag
Faktureringsunderlag för vård- och omsorgsboende för kommunal utförare.
Vård- och omsorgsboende underlag
Faktureringsunderlag av vård- och omsorgsboende för privat utförare.
Vård- och omsorgsboende underlag
Fakturering av vård- och omsorgsboende utanför Danderyd.
Anmälan om god man och förvaltare
Anmälan om god man och förvaltare (för socialtjänsten eller kuratorer)
Ansök om entledigande av ställföreträdare
Ansökan om entledigande av ställföreträdare
Ansök om god man eller förvaltare
Ansökan från huvudman eller närmast anhörig.
Ansök om samtycke till arvskifte 
Ansökan om överförmyndarnämndens samtycke till arvskifte.
Ansök om samtycke till förvärv av fast egendom eller bostadsrätt
Ansökan om överförmyndarnämndens samtycke till förvärv av fast egendom eller bostadsrätt
Ansök om samtyckte till försäljning av fast egendom eller bostadsrätt
Ansökan om överförmyndarnämndens samtyckte till försäljning av fast egendom eller bostadsrätt.
Ansök om upphörande av godmanskap eller förvaltarskap
Ansökan om upphörande av godmanskap eller förvaltarskap
Ansök om uttag från spärrat konto
Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto
Ansökan om god man vid motstridiga intressen
Ansökan om god man vid motstridiga intressen
Ensamkommande barn: Förteckning
Förteckning över tillgångar och skulder för ensamkommande barn.
Ensamkommande barn: Intresseanmälan till god man
Intresseanmälan god man för ensamkommande barn.
Ensamkommande barn: Redogörelse
Redogörelse för ensamkommande barn av god man.
Förmyndare: Ansök om uttag från överförmyndarspärrat konto
Ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto.
Förmyndare: Ansök om driva näringsverksamhet
Ansökan om driva näringsverksamhet för omyndiga
Förmyndare: Ansök om god man
Ansökan om god man för omyndiga
Förmyndare: Ansök om samtycke köp av fast egendom eller bostadsrätt
Ansökan om överförmyndarnämndens samtycke vid köp av fast egendom eller bostadsrätt.
Förmyndare: Ansök om samtycke till arvskifte
Ansökan om överförmyndarnämndens samtycke till egendomens fördelning i arvskifte.
Förmyndare: Ansök om samtycke till placering av medel
Ansökan om överförmyndarnämndens samtycke till placering av medel
Förmyndare: Ansök om samtyckte till försäljning av fast egendom eller bostadsrätt
Ansökan om överförmyndarnämndens samtyckte vid försäljning av fast egendom eller bostadsrätt.
Förmyndare: Förteckning för omyndiga
Förmyndare: Årsräkning och sluträkning omyndiga
Insändes senast 1 mars varje år.
Förteckning över tillgångar och skulder
Blankett förteckning över tillgångar och skulder.
Information på ukrainska
Information på ukrainska om god man för ensamkommande barn
Intresseanmälan god man eller förvaltare
Anmäl ditt intresse till att bli god man eller förvaltare.
Redogörelse
Redogörelse från god man/förvaltare.
Årsräkning och sluträkning
Insändes senast 1 mars varje år.

Bygga, bo och miljö

Bokning av rådgivning hos energi- och klimatrådgivningen
Det här är en länk till en e-tjänst där du kan du boka tid för energi- och klimatrådgivning via telefon eller platsbesök. Rådgivningen sker tillsammans med en energirådgivare och är kostnadsfri för dig.
Felanmälan för kommunens fastigheter
Har du uppmärksammat fel, skadegörelse eller brister på en fastighet som ägs eller förvaltas av Danderyds kommun anmäler du det nedan. OBS! Vid akuta ärenden med fara för person eller egendom, ring 08-568 912 86.
Felanmälan för kommunens fastighetsmark
Har du uppmärksammat fel, skadegörelse eller brister i utemiljön på en fastighet som ägs eller förvaltas av Danderyds kommun anmäler du det nedan. OBS! Vid akuta ärenden med fara för person eller egendom, ring 08-568 912 85.
Anmäl utebliven sophämtning
Här kan du anmäla utebliven sophämtning.
Anmälan gångavståndstillägg
Anmäl intresse för gångavstånd för hämtning av avfall vid villa, radhus, flerbostadshus eller näringsverksamhet.
Anmälan hemkompostering
För dig som bor i villa, radhus och lägenhet eller för dig som är verksamhetsutövare och som vill anmäla en hemkompost.
Ansök om uppehåll i hämtning av kommunalt avfall
Om din fastighet ska stå oanvänd under minst sex månader kan du söka dispens från sophämtning.
Ansökan om att få faktura på e-post
För dig som vill få fakturan för avfallshämtning till e-postadress.
Beräkna avfallskostnad för enfamiljshus
Beräkna avfallskostnaden för din bostad genom vårt kalkyleringsverktyg. Sänk din månadskostnad för ditt avfall genom att hitta de bästa abonnemangen.
Beräkna avfallskostnad för flerfamiljshus
Beräkna avfallskostnaden för er bostad genom vårt kalkyleringsverktyg. Sänk era månadskostnader för ert avfall genom att hitta de bästa abonnemangen.
Beräkna avfallskostnad för verksamhet
Beräkna avfallskostnaden för din verksamhet genom vårt kalkyleringsverktyg . Sänk månadskostnaden för avfallshämtningen genom att hitta det bästa abonnemanget,
Beställ hämtning av farligt avfall och elavfall
Beställ tilläggstjänster för avfall
Mot en avgift kan du beställa extra tjänster, till exempel installation av lås eller extra hämtning av kärl.
Börja sortera matavfall
E-tjänster vänder sig främst till villor och radhus samt dem som har beslutsrätt i ett flerbostadshus eller verksamhet (till exempel hyresvärd, förening, styrelseledamot, verksamhetschef, platsansvarig eller liknande).
Hämtningsschema för avfall
Beställ ett hämtningsschema för valfri avfallsfraktion eller ännu hellre – se dina tömningsdagar direkt i vår tömningskalender på danderyd.se/avfallsschema
Tipsa din fastighetsägare om matavfallsinsamling
Bor du i lägenhet eller arbetar i en verksamhet och vill bidra till kommunens matavfallsinsamling? Tipsa oss så kan vi kontakta din fastighetsägare!
Ägarbyte/överlåtelse (avfallsabonnemang))
Om du säljer din fastighet, anmäl ägarbyte så att betalningsansvaret för ditt avfallsabonnemang överlåts till den nya ägaren.
Ändring av hämtningsintervall
I denna e-tjänst kan villor och radhus välja olika intervall mellan 26–52 hämtningar per år, flerfamiljshus mellan 26–156 hämtningar per år och verksamheter mellan 26–260 gånger per år
Ändring hämtningsintervall - anmäl hämtning 13 gånger per år
För dig som bor i villa/radhus och sorterar matavfall i kärl/hemkompost och har låga vikter restavfall finns möjlighet att ansöka om hämtning 13 gånger per år.
Ansök om planbesked
Boka tid för tekniskt samråd
Följ ditt ärende och se dina beslut
Gör en ansökan/anmälan
Gör en slutanmälan
Komplettera ditt byggärende
Lägg till kontrollansvarig eller annan intressent i ditt byggärende
Lämna svar på en remiss
Skicka meddelande till din handläggare
Ta del av beslut som granne eller sakägare
Klagomål
Anmäla klagomål inom miljöskydd, hälsoskydd eller livsmedel. Du har möjlighet att lämna ditt klagomål anonymt.
Radonmätning
Sök uppgifter om radonmätningar som finns registrerade hos Danderyds kommun
Beställ karta för bygglov/anmälan
Beställ karta inför installation av värmepump
Om du önskar beställa karta till din ansökan/anmälan kan du använda denna e-tjänst.
Anmäl misstänkt matförgiftning
Om du misstänker att du har blivit matförgiftad när du ätit ute i Danderyd bör du snarast göra en anmälan,
Klagomål
Anmäla klagomål inom miljöskydd, hälsoskydd eller livsmedel. Du har möjlighet att lämna ditt klagomål anonymt.
Installation av värmepump, anmälan/ansökan
Ansökan/anmälan av installation av värmepump
Klagomål
Anmäla klagomål inom miljöskydd, hälsoskydd eller livsmedel. Du har möjlighet att lämna ditt klagomål anonymt.
Anmäl ägarbyte (VA)
Om du säljer din fastighet är det viktigt att du anmäler detta till oss, så att betalningsansvaret för ditt VA-abonnemang överlåts till den nya ägaren.
Anmälan enskilt avlopp
Anmälan om ändring av befintlig enskild avloppsanläggning
Ansökan enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning
Ansökan latrinkompost
Blankett för ansökan om tillstånd för latrinkompost
Avläsning av vattenmätare
Vi rekommenderar att du läser av din vattenmätare och lämnar mätarställningen till oss ungefär en gång per halvår.
Beställ VA-kartor
Här kan du beställa information om hur de kommunala VA-ledningarna ansluter till din fastighet.
Beställ vattenmätare
Här kan du beställa vattenmätare till fastigheter i kommunen.
Dispensansökan för fettavskiljare
Dispensansökan för installation av fettavskiljare
Förlängt tömningsintervall, fettavskiljare
Dispensansökan om förlängt tömningsintervall av fettavskiljare.
VA-anslutning enbostadshus
Beställning av VA-anslutning för enbostadshus.
VA-anslutning flerbostadshus/verksamheter
Beställning av VA-anslutning för flerbostadshus eller verksamhet.
Anmälan av cistern
Blankett för anmälan av cistern
Anmälan cistern ur bruk
Blankett för anmälan cistern ur bruk
Anmälan vatten- och jordvärme
Blankett för anmälan vatten- och jordvärme
Ansökan bergvärme
Blankett för ansökan om bergvärme
Ansökan om tillstånd för får och get
Blankett för ansökan om får och get
Ansökan om tillstånd för häst
Blankett för ansökan om häst
Ansökan om tillstånd för höns
Blankett för ansökan om höns
Ansökan om tillstånd för orm
Blankett för ansökan om orm
Lämna klagomål
Blankett för anmälan om olägenhet i bostad eller allmän lokal

Trafik och resor

Ansök om boendeparkering
Plastfickor för parkeringstillstånd finns att hämta hos Information Danderyd.
Ansök om parkeringstillstånd rörelsehindrad
Tänk på att bifoga läkarintyg samt fotografi. Ditt tillstånd gäller som längst fem år.
Ansök om/förnya parkeringstillstånd
Infartsparkeringen gäller vardagar mellan 7-16, det krävs tillstånd som du kan ansöka om här.
Ansök om grävningstillstånd
Här kan du ansöka om grävningstillstånd.
Ansök om tillstånd för att bygga in- och utfart
Blankett för att söka tillstånd om att bygga eller flytta in- och utfart till din fastighet,
Ansökan om dispens för tung transport
Blankett för att söka dispens för transporter som är längre, tyngre eller bredare än vad trafikbestämmelserna medger.
Tillstånd för schakt och trafikanordning
Här kan du ansöka om tillstånd för schakt och trafikanordning.

Uppleva och göra

Entrétorget går att boka
Entrétorget är nu bokningsbart för lokala föreningar i Danderyd. Läs mer i e-tjänsten.
Intresseanmälan för vigsel på Djursholms slott
Anmäl intresse för borgerlig vigsel en fredag på Djursholms slott. Upp till 15 personer kan vistas i lokalen.
Boka kurs på Danderyds kulturskola

Näringsliv och arbete

Anmälan och ändring av hälsoskyddsverksamhet
För att starta en hälsoskyddsverksamhet eller registrera ändring av en befintlig verksamhet ska du skicka in en anmälan
Anmälan yrkeshygienisk verksamhet
Blankett för anmälan av verksamhet med yrkesmässig hygienisk behandling
Anmälan, verksamhet och lokal
Blankett för anmälan av verksamhet och lokal
Anmälningsblankett kyltorn
Fyll i blanketten och skicka tillbaka till Miljö- och stadsbyggnadskontoret.
Anmäla ny/ ändring eller avslut av Livsmedelsverksamhet
I den här e-tjänsten kan du registrera din livsmedelsverksamhet, avregistrera en befintlig verksamhet eller anmäla ändring i din verksamhet till exempel namnändring eller ändring av aktiviteter.
Anmälan om tillfällig hantering av livsmedel
Blankett för anmälan om tillfällig livsmedelsanläggning.
Ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning
Blankett för ansökan gällande godkännande av livsmedelsanläggning.
Avanmälan av livsmedelsverksamhet
När du upphör att bedriva livsmedelsverksamhet görs en avanmälan till miljö- och stadsbyggnadskontoret.
Butik - Verksamhetsbeskrivning
Blankett för verksamhetsbeskrivning för butik.
Distribution - Verksamhetsbeskrivning
Blankett för verksamhetsbeskriving för distribution.
Grossist, Matmäklare, Industrier - Verksamhetsbeskrivning
Blankett för verksamhetsbeskrivning för grossist, matmäklare och industrier.
Omklassning av livsmedelsverksamheter
E-tjänst för att lämna uppgifter om din livsmedelsverksamhet för riskklassningsmodellen 2024
Servering - Verksamhetsbeskrivning
Blankett för verksamhetsbeskrivning för servering.
Anmäl lagring av farligt avfall
Blankett för anmälan lagring av farligt avfall.
Anmälan efterbehandling av förorenade områden
Blankett för anmälan om sanering av förorenade områden
Anmälan om miljöfarlig verksamhet
Blankett för anmälan om miljöfarlig verksamhet.
Anmälan om spridning av bekämpningsmedel
Blankett för anmälan om spridning av bekämpningsmedel.
Anmälan PCB-sanering
Blankett för anmälan om PCB-sanering.
Anmälan sanering av tandläkarmottagning
Blankett för anmälan om sanering av tandläkarmottagning