Dialogen om nya bostäder vid Stocksunds entré är avslutad

Under perioden 10 december - 31 januari 2023 pågick en dialog om de nya bostäderna som planeras vid Stocksunds entré. Dialogen är avslutad och 371 synpunkter inkom. Stort tack till alla som lämnat synpunkter! Nästa steg är att synpunkterna ska sammanställas och presenteras för kommunens politiker.

Bakgrund

Området är utpekat som ett utredningsområde i kommunens översiktsplan. Där föreslås ny bostadsbebyggelse och eventuella inslag av handel som skapar en entré till Stocksunds villastad. 

Inom det markerade området mellan Bengt Färjares väg och Stocksholmsvägen planeras nya bostäder.

Kommunens inriktning är att det markerade området bebyggs med minst fyra våningar för att projektet ska kunna vara genomförbart.

Enkäten bestod av 11 frågor och var öppen 10 december – 31 januari. 

Här kan du läsa mer om projektet

Projektsida för nya bostäder vid entrén till Stocksund (Banvakten)

Vad händer efter webbenkäten?

Enkätensvaren har sammanställts och redovisats för kommunens politiker och på kommunens webbplats. Enkäten var den första möjligheten efter den nya översiktsplanen, att lämna synpunkter på en framtida utveckling på platsen. Sammanställningen från enkäten kommer att användas som underlag i det kommande planarbetet.

Uppdaterad: 2023-09-12