Banvakten 1 och 2 - Nya bostäder vid entrén till Stocksund

Bilden visar området mellan Bengt Färjares väg och Stocksholmsvägen där nya bostäder planeras. 

Aktuellt

Under perioden 10 december 2022 till och med 31 januari 2023 genomfördes en dialog om hur de nya bostäderna kan utformas. Dialogen är nu avslutad och svaren har sammanställts. Ta del av svaren här:

Sammanställning av webbenkät för Banvakten 1 och 2

Här kan du läsa mer om dialogen:

Webbenkät Banvakten

Bakgrund

Den 25 april beslutade kommunstyrelsen att genomföra en markanvisningstävling inom kvarteret Banvakten i Stocksund. Området ligger mellan Bengt Färjares väg och Stockholmsvägen. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan kommunen som äger fastigheten Banvakten 2 och en privat ägare till Banvakten 1. Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj att revidera uppdraget. Inriktningen på det befintliga uppdraget ändras därmed till att det ska tas fram underlag för ett planuppdrag för Banvakten 1 och 2 samt eventuellt mindre delar för kommunens omkringliggande mark. Exakt avgränsning av planområdet görs i en kommande planprocess. Tekniska kontoret ska omförhandla befintlig principöverenskommelse med ägaren till Banvakten 1.

Den befintliga bebyggelsen inom fastigheten Banvakten 1 består av en mindre byggnad i en våning om ca 100 kvm. Byggnaden planeras att rivas i samband med att ny bebyggelse ska uppföras.

På fastigheten Banvakten 2 ligger en kommunal parkering om ca 40 parkeringsplatser som används som infartsparkering. En utredning har tagits fram för att se på möjligheterna att flytta den befintliga infartsparkeringen. Idag har kommunen en parkering norr om Lidl längs Vasavägen som är möjlig att bygga ut enligt gällande detaljplan. Utredningen visar att infartsparkeringen skulle kunna flyttas och rymmas inom parkeringen vid Vasavägen.

Projektområdet ligger beläget i en utsatt trafikmiljö som präglas av E18 samt cirkulationsplatsen i väster och norr. Åt andra hållet återfinns Ovala parken och därefter Stocksunds villastad.

Området kan komma att bli en ny entré till Stocksund och behöver utformas med hänsyn till villastadens karaktär. Därmed behöver de nya byggnadsvolymerna förhålla sig till omkringliggande bebyggelse i höjd och skala. En byggnadsvolym som är sammanhängande mot Bengt Färjares väg och sedan öppnar sig mot Stockholmsvägen skapar en tyst sida mot gården.

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2023-07-11