Nya bostäder inom fastigheten Klövergärdet 1, Stocksund

Bilden visar aktuellt planområde

Aktuellt

Detaljplanearbetet är i ett tidigt skede. När ett första förslag har arbetats fram kommer det finnas möjlighet att lämna synpunkter.

Bilden visar hur långt planarbetet har kommit.

Bakgrund

Byggnadsnämnden gav den 10 mars 2021 kommunledningskontoret i uppdrag att i en planprocess utreda förutsättningarna för en ny detaljplan som möjliggör bostadsbebyggelse inom Klövergärdet 1. Fastigheten är belägen i Stocksund i korsningen Johan Banérs väg och Svanholmsvägen och omfattar ca 4866 kvadratmeter.

Förslaget innebär att nya bostäder uppförs inom fastigheten genom att befintliga lägenheter byggs om till radhus och att fastigheten kompletteras med nya radhus. De befintliga huskropparna som idag innehåller 20-25 lägenheter är i stort behov av renovering och föreslås i samband med upprustning byggas om till radhus. Sammanlagt bedöms omkring 14-15 radhus kunna inrymmas inom fastigheten.

Vid ombyggnation kan befintliga byggnadsvolymer och fotavtryck förväntas vara kvar i likhet med idag, vilket innebär att radhusen är i två våningar med en boarea om ca 120-200 kvadratmeter per bostad. De nya radhusen som förslås uppföras inom fastigheten är i två våningar med inredd vind och en bostadsyta om ca 150-180 kvadratmeter per bostad med en sammanlagd byggnadsarea om ca 500-600 kvadratmeter. Huskropparna uppförs intill fastighetsgräns med förgårdsmark och entréer mot gatan, placeringen skapar förutsättningar för att bevara fastighetens gröna karaktär. Den stora gräsytan i mitten kan fortsättningsvis fungera som en gemensam gård för de boende. Gemensamma ytor för parkering föreslås inom fastigheten.

Gestaltning och omfattning, trafik, dagvatten, geoteknik, naturvärden, med flera frågor behöver utredas vidare under den fortsatta planprocessen.

Planförfarande

Planen handläggs med:

Standardförfarande

Handlingar

Beslut

Beslut om planuppdrag för Klövergärdet 1 (KS 2021-03-10)

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2023-11-30