Stocksundsskolan byggs om

Det pågår planering inför ombyggnad och renovering av Stocksundsskolan. De tillfälliga paviljongerna behöver ersättas med ny permanent byggnation som föreslås kopplas samman med befintlig skolbyggnad samtidigt som befintlig byggnad ska renoveras. Efter att kommunfullmäktige har beslutat om investeringen, den nya detaljplanen har vunnit laga kraft och bygglovet har beviljats kan byggprojektet starta. Projektet förväntas starta senast 2025 och vara klart 2027.

Illustrationen visar hur nya Stocksundsskolan kan komma att se ut.

Illustration över hur den nya Stocksundsskolan kan komma att se ut. Den översta illustrationen visar byggnaderna mot norr. Byggnaden i illustrationen längst upp till vänster är den befintliga byggnaden och byggnanden till höger är tänkt att ersätta de tillfälliga paviljonerna. Illustrationen nedanför visar byggnaderna mot söder. Justeringar kan komma att genomföras i samband med detaljplaneprocessen.

De nya lokalerna blir anpassade utifrån dagens och framtidens krav på skolmiljö och undervisning. Skolgården får i förslaget en mer öppen yta med nya miljöer, lekutrustning, vegetation och öppna ytor för spontanlek.

Trafiksituationen förbättras genom att trafiken leds om från Studievägen via Skolvägen där paviljongerna står idag. Där föreslås nya parkeringsplatser där det också blir möjligt att lämna och hämta barn. Även förskolan i närheten förväntas få en bättre trafiksituation genom förslaget. 

Här kan du ta del av detaljplaneprocessen

Innan projektet kan påbörjas behöver en ny detaljplan tas fram och bygglov beviljas. Här kan du ta del av detaljplanearbetet:

Ny detaljplan Stocksundsskolan

Så här kommer processen att gå till

Nuvarande paviljoner har ett tillfälligt bygglov på 10 år. För att ersätta dem pågår nu ett arbete för att ta fram en ny detaljplan. Parallellt tas underlag för upphandling av renovering och ombyggnad fram. Efter att kommunfullmäktige beslutat om investeringsbudgeten, detaljplanen är antagen och bygglov har beviljats kan byggprojektet påbörjas. Projektet kommer att ha högt ställda hållbarhetskrav utifrån kommunens miljö- och klimatprogram.

Så här kommer ombyggnaden att genomföras

Om- och nybyggnad kommer att genomföras i etapper för att minimera störningar. Ombyggnadsområdet kommer att vara åtskilt från skolverksamheten och spärras av så att enbart behöriga kommer in. Byggarbetena planeras pågå i cirka två år och planeras att starta senast 2025.

Frågor om projektet

Frågor om projektet kan ställas till

Kontakta kommunen

Uppdaterad: 2022-04-05