Ombyggnad av Stocksundsskolan

Aktuellt 

Ett förslag till detaljplan/ändring av detaljplan har under perioden 2 - 30 maj 2022 varit utsänt på samråd. Sakägare och remissinstanser har getts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Nu bearbetas planhandlingarna med hänsyn till inkomna synpunkter. 

Tekniska kontoret informerar om projektet via denna länk:

danderyd.se/nyastocksundsskolan 


Bilden visar hur långt planarbetet har kommit.

Bakgrund

Byggnadsnämnden fick den 14 januari 2013 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till detaljplan för Stocksundsskolan. Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten för ut- och ombyggnad av Stocksundsskolan. Fastigheter som ingår i planområdet är huvudsakligen Skolan 6, 11, 12 och 20.

Ett planprogram skickades ut på programsamråd under våren 2015. Programmet kan tas del av nedan under rubriken ”Handlingar”. Beslut om planeringsinriktning samt förnyat planuppdrag har tagits av kommunstyrelsen den 18 januari 2021. Beslutet kan tas del av nedan, under rubriken ”Handlingar”.

Handlingar

Samrådshandlingar

Infobrev - samråd för Stocksundskolan

Plankarta Stocksundskolan samråd

Planbeskrivning Stocksundskolan samråd

Utredningar

Antikvarisk förundersökning del 1

Antikvarisk förundersökning del 2

Barnkonsekvensanalys

Dagvattenutredning

Dagvattenutredning (bilaga A)

Gestaltningsprogram

Markteknisk undersökning

PM avfall

PM Geoteknik

Riskutredning

Trafikbullerutredning

Trafikutredning

Beslut

Beslut om plansamråd och kungörelse av ställningstagande om miljöbedömning (BN 2022-03-16 § 27) 

Beslut om planeringsinriktning samt förnyat planuppdrag (KS 2021-01-18 § 8)

Planprogram

Programhandling

Samrådsredogörelse för programsamråd Stocksundskolan (webbversion) (2022-02-22)

Planförfarande

Planen handläggs med: 

Utökat förfarande 

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2023-01-12