Normalt planförfarande

Alla planer som är av intresse för allmänheten ska hanteras med normalt planförfarande, vilket i regel tar mellan 9 till 15 månader. Planer som tas fram med ett normalt planförfarande antas av kommunfullmäktige.

Detaljplaner där beslut om planuppdrag givits före den 1 januari 2015, handläggs med enkelt eller normalt förfarande enligt Plan- och bygglagen 2010:900.

1. Startskede

En ny detaljplan kan initieras på olika sätt. Ofta ansöker markägare och exploatörer om att upprätta en ny detaljplan för att de vill genomföra en förändring. I andra fall kan en detaljplan initieras från politiskt håll för att få till stånd en förändring eller lösa frågor som har att göra med exempelvis trafik, VA-försörjning, utbyggnad av skolor eller äldreomsorg.

Planuppdrag

Planprocessen inleds när kommunledningskontoret (Plan- och exploateringsavdelningen) får i uppdrag av byggnadsnämnden eller kommunstyrelsen att ta fram en ny detaljplan, ett så kallat planuppdrag.

Eventuellt planbesked

Mot en avgift kan planbesked begäras av en person som vill upprätta eller ändra en detaljplan. Vad en begäran om planbesked ska innehålla framgår av checklistan som finns under relaterade filer. I planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att påbörja ett planläggningsarbete samt en tidsplan för arbetet. En ansökan om planbesked ställs till kommunledningskontoret.

Viktigt att notera är att ett positivt planbesked inte innebär någon garanti för att planuppdrag kommer ges. Vid ett negativt besked ska kommunen ange skälen för det. Planbeskedet kan inte överklagas.

Planuppdrag

Kommunstyrelsen eller i vissa fall byggnadsnämnden ger ett planuppdrag till kommunledningskontoret.

2. Program

Ett program upprättas om det anses kunna underlätta planarbetet. Programmet anger utgångspunkter och mål för planen. Programmet skickas ut på remiss, ett så kallat programsamråd, och under remisstiden har boende i närheten och andra som berörs av planen möjlighet att lämna synpunkter. När programsamrådet är genomfört sammanställer kommunledningskontoret inkomna synpunkter inför det fortsatta planarbetet.

3. Plansamråd

Utifrån inkomna synpunkter under programsamrådet upprättas ett planförslag av kommunens tjänstemän. Byggnadsnämnden beslutar om att sända ut planförslaget och övriga handlingar på samråd. Myndigheter, organisationer och andra remissinstanser samt sakägare får ta del av planförslaget och kallas till ett samrådsmöte. Sakägare är fastighetsägare och boende inom planområdet samt fastighetsägare och boende i fastigheter som gränsar till planområdet. Remisstiden är i regel fyra veckor.

Allmänheten informeras om samrådet samt tidpunkt och plats för samrådsmötet genom anslag i vårt kontaktcenter samt via kommunens hemsida. Vid samrådsmötet redovisas planförslaget och du ges tillfälle att ställa frågor. Synpunkter på planförslaget ska skriftligen sändas in till kommunen innan tiden för samrådet har gått ut.

Samrådsredogörelse

Efter samrådet upprättas en samrådsredogörelse där de synpunkter som framförts under samrådet redovisas och bemöts. Planförslaget justeras och kompletteras vid behov och ett granskningsförslag upprättas.

4. Granskning

Planförslaget och samrådsredogörelsen redovisas för byggnadsnämnden som fattar beslut om granskning. Granskningen kungörs i Svenska Dagbladet och Mitt i Danderyd samt på kommunens hemsida. Information skickas även ut dem som berörs av planen. Planförslaget ställs ut i vårt kontaktcenter och i kommundelens bibliotek samt finns tillgänglig på kommunens hemsida under minst tre veckor. Den som inte framfört sina synpunkter under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet. Efter granskningen sammanställs de inkomna synpunkterna i ett så kallat granskningsutlåtande.

5. Antagande

Det slutgiltiga förslaget till detaljplan redovisas tillsammans med ett utlåtande från kommunledningskontoret. Byggnadsnämnden ska först godkänna planen, därefter behandlas ärendet av kommunstyrelsen och slutligen fattar kommunfullmäktige beslut om att anta detaljplanen.

Överklagande

Efter antagandet kan detaljplanen överklagas till mark- och miljödomstolen. För att ha rätt att överklaga ska man vara sakägare och ha yttrat sig antingen under plansamrådet eller under granskningstiden.

6. Laga kraft

Om detaljplanen inte överklagas eller om överklaganden avslås i de högre instanserna vinner detaljplanen laga kraft och börjar gälla. Nu börjar genomförandefasen av planen och bygglov kan sökas.

I samband med att planen vinner laga kraft startar en genomförandetid. Under denna tid, som högst är 15 år, har fastighetsägaren en garanterad byggrätt. Om planen ändras eller upphävs under genomförandetiden kan fastighetsägaren ha rätt till ersättning. Efter genomförandetidens utgång finns inte någon rätt till ersättning. Detaljplanen fortsätter att gälla tills vidare.

Mer information

Boverkets Guide för detaljplaneprocessen

Länsstyrelsen

Plan- och bygglagen 2010:900

Miljöbalken 1998:808

Uppdaterad: 2023-04-28