Standardförfarande

Standardförfarandet kan tillämpas om förslaget till detaljplan:

  • är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande.
  • inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse.
  • inte antas medföra en betydande miljöpåverkanProcessbild som visar standardförfarande.

Tidsaxel som visar skedena för ett standardförfarande

1. Startskede

Planprocessen inleds när byggnadsnämnden eller kommunstyrelsen beslutar att en ny detaljplan ska tas fram. En ny detaljplan kan initieras från genom en ansökan från markägare, exploatörer eller genom initiativ från kommunen.

2. Plansamråd

Kommunen arbetar fram ett planförslag. Ett samråd genomförs där bland annat sakägare (boende i anslutning till planområdet), berörda organisationer och myndigheter får ta del av planförslaget. Samrådet syftar till att samla in information och synpunkter som berör planförslaget i ett tidigt skede av detaljplaneprocessen.

3. Granskning

Planförslaget revideras bland annat efter inkomna synpunkter från samrådet. Därefter ställs det färdiga förslaget ut för granskning under minst två veckor. Den som inte framfört sina synpunkter under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslut i ärendet. Efter granskningen sammanställs de inkomna synpunkterna i ett så kallat granskningsutlåtande.

4. Antagande

Det slutliga förslaget till detaljplan redovisas tillsammans med granskningsutlåtandet för byggnadsnämnden, som beslutar om antagande. När detaljplanen har antagits skickar kommunen ett meddelande om det till länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner och regionplaneorgan som är berörda samt till dem som senast under granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

5. Laga kraft

Om detaljplanen inte överklagas eller om överklaganden avslås i de högre instanserna vinner detaljplanen laga kraft och börjar gälla. Nu börjar genomförandefasen av planen och bygglov kan sökas. I samband med att planen vinner laga kraft startar en genomförandetid. Under denna tid, som högst är 15 år, har fastighetsägaren en garanterad byggrätt. Om planen ändras eller upphävs under genomförandetiden kan fastighetsägaren ha rätt till ersättning. Efter genomförandetidens utgång finns inte någon rätt till ersättning. Detaljplanen fortsätter att gälla tills vidare.