Fördjupad information om E18-utredningen

Under projektets gång har det tagit fram ett antal olika utredningar bland annat byggrättsvärden, genomförandekalkyl och ekonomisk analys.

Om utredningen

2017 genomfördes informationsmöten om utredningen som du kan ta del av här.

Byggrättsvärden och genomförandekalkyl

Rickard Berg von Linde från Evidens berättar om byggrättsvärden och presenterar en genomförandekalkyl (från informationsmöte 2017).

Sammanställning byggnadsvärden och genomförandekalkyl

Ekonomisk analys

Martin Halldén från PWC presenterar en ekonomisk analys av scenarierna (från informationsmöte 2017).

Långsiktig ekonomisk analys

Åtgärdsvalsstudie

Carl Chytraeus från Ramböll berättar om åtgärdsvalsstudien (från informationsmöte 2017).

Parallellt med kommunens arbete med programmet har Trafikverket, kommunen och landstingets trafikförvaltning arbetat med en åtgärdsvalsstudie för området kring E18 i Danderyd. En åtgärdsvalsstudie är första steget i planeringsprocessen för vägprojekt.

I en åtgärdsvalsstudie utreds allt från små åtgärder som bullerplank och beteendefrågor till stora åtgärder som att bygga nytt. Studien innehåller även en uppskattning av kostnader, effekter och konsekvenser. Studien är under framtagande.

Vad är en åtgärdsvalsstudie?

En åtgärdsvalsstudie är en planeringsmetod som Trafikverket sedan januari 2013 använder i tidiga planeringsskeden. Åtgärdsvalsstudien utgår från ett trafikslagsövergripande synsätt och tillämpar den så kallade fyrstegsprincipen:

  1. Tänk om. Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt.
  2. Optimera. Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen.
  3. Bygg om. Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer.
  4. Bygg nytt. Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2021-12-10