Mörby centrum: Nu rustar vi upp parken

Danderyd

Gäller från: Pågår just nu

Beräknas klart: 31 maj 2023 17:00

Våren 2022 börjar kommunen att rusta upp parken mellan Golfvägen och Golfbanevägen i Mörby centrum. Här blir det en grön och skön plats med gott om utrymme för att strosa, ha picknick, leka och busa, umgås och njuta av ängsblommor. Parken beräknas stå klar inför sommaren 2023.

Illustration som visar hur parken i Mörby centrum ska utvecklas med gångstråk, träd och grönska.
Illustration som visar hur parken i Mörby centrum ska utvecklas med gångstråk, träd och grönska.
Illustration som visar hur södra torget i Mörby centrum ska utvecklas.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Denna typ av ängsblommor planeras för ytorna i parken. Bilden är från Anna Whitlocks park sommaren 2021.

Aktuellt från projektet

Nu är arbetet på platsen igång. Vi har hängnat in arbetsplatsen med byggstängsel för att värna säkerheten under arbetets gång.

På byggstängslet kommer en konstutställning sitta under sommaren. Det är barnen från Kevinge förskola och Vitsippan som tolkat biologisk mångfald på ett fantastiskt sätt. Stort tack till alla små konstnärer!

Frågor och svar

Tack till er som ställt bra frågor till projektet. Längre ner på sidan har vi fyllt på med svar på en del av frågorna. Saknar du svar på din fråga? Kontakta oss per telefon eller mejl via kommunens kontaktcenter:

Kontakta projektet

Få projektinformation till dig mejl

Vill du ha löpande information om vad som händer i byggprojektet? Anmäl dig till vårt digitala informationsbrev. Här berättar vi om arbetet som pågår nu och vad som sker framöver.

Anmäl din e-post här

Hälsningar projektgruppen

Vad görs i parken?

  • Vi ändrar marknivån så att det blir enklare att ta sig fram med t ex rullstol och barnvagn.
  • Vi gör det tryggare med ny belysning, mer fri sikt och färre skymmande snår.
  • Vi bygger en helt ny lekplats. Det blir också gräsmatta för lek och bus.
  • Vi skapar gott om ängsytor för våra humlor och fjärilar samt planterar träd, buskar och blommor.
  • Vi sätter ut fasta och flyttbara parkmöbler för picknick och vila. Ett utegym finns redan på plats för den som istället vill höja pulsen.
  • Vi skapar en planteringsbädd för blommor som också kan ta hand om regnvatten vid skyfall.

Illustration - Se en karta över den nya parken (Karta uppdaterad 2022-04-21)

Läs mer om planen för platsen

Parken får sin huvudentré i söder och det kommer att anläggas flera gångstråk genom parken. I parkens soligaste delar placeras parkmöbler och där finns redan nu ett utegym. De berghällar som finns på flera platser behålls så långt det är möjligt som informella sittplatser.

Det gamla parkeringsdäcket vid busstorget har rivits av Skandia Fastigheter. På delar av denna mark anlägger kommunen nya park- och torgytor.

Det nya parkeringshuset öster om Mörby centrum ersätter parkeringsdäcket.

Torg i söder knyts ihop med nytt torg i norr - med gångstråk genom parken

Det befintliga södra torget, som ligger i anslutning till entré A till Mörby centrum, rustas upp och bli större nu när det gamla posthuset har rivits.

Från det södra torget blir det ett grönt och skönt gångstråk till ett nytt torg som ska etableras i anslutning till den befintliga bussterminalen. Det södra torget rustas upp med start 2022 och för det norra torget är det beräknad byggstart år 2024.

Nytt bostadshus

Längs Golfbanevägen, norr om bostadsrättsföreningen Condor, ska ett nytt bostadshus byggas med planerad byggstart år 2022.

Golfbanevägen kommer ha ett provisoriskt utförande fram till och med år 2024. Vägen kommer därefter att få två körfält norrut varav det ena är för kollektivtrafiken samt ett körfält söderut. Danderyds kommun ser även över hastighetssänkande åtgärder för vägen.

Frågor och svar

Marknivåerna ändras i parkens nya utformning, anledningarna till det är flera. 

Framförallt handlar det om att möta tillgänglighetskraven för platsen. Det ska vara enklare och mer tillgängligt att ta sig fram för såväl barnvagnar som rullstolar och rullatorer. Därför jämnas nivåerna ut.

Det handlar också om att möta önskemålen om att parken ska kännas tryggare.  Genom att ändra marknivåerna jobbar vi bort skålformen och skapa bättre sikt och en öppnare park.

En annan anledning är hantering av regnvatten, så kallat dagvatten. Med hjälp av den höjdsättning kommer större flöden från skyfall kunna ledas genom området och vidare norrut. Parken har planerats så att inga instängda områden för vatten bedöms kunna uppstå.

Rent konkret höjs parken i mitten och sänks i den norra delen mot busstorget för att skapa bra sikt och tillgänglighet. 

Ja, vi kommer att ändra marknivåerna i parken, därför behöver ett antal träd tas ner. Träd tycker inte om när man ändrar marknivån precis där de har sina rötter, då riskerar de att dö långsamt under några år, tills man blir tvungen att ta ner dem. Därför ser vi att det är klokare att ta ner de träd som vi bedömer inte kommer klara att marknivån ändras och ersätta dem med nya träd.

I sin helhet sparar vi ca 30 träd och planterar ca 48 träd. Vi har tidigare informerat att c:a 20 träd ska tas ned, däribland samtliga träd i den västra delen förutom eken och tallen. Efter inspel från närboende sparas nu också tre björkar, två hängaskar och en lönn. Vid slutgiltig inventering av träd med 1 dm tjocklek (i brösthöjd) är det fler som räknas in. Totalt är det därmed ca 60 träd som tas ner.

Utöver det planterar vi 6600 perenner, 4000 blomsterlökar och 1800 buskplantor, vissa lågväxande så att det inte blir en massa buskar att gömma sig bakom.

Träden som tas ner är från sent 80-tal och består till största delen av björk och asp, och bedöms inte ha höga biologiska värden.

Det finns ett fåtal äldre träd med höga biologiska värden, som kommer att sparas. Dessutom sparas hela bården av träd och buskar vid den södra delen av parken. Vi har gallrat klart och här finns ett stort antal fina ungträd som kommer att bli ännu finare med tiden.

Vi har fått frågan om en vacker magnolia, en blodlönn och tre hängaskar som finns på platsen. Ska dessa tas bort?

Den vackra magnolian och japanska blödlönnen ska inte tas bort, det har aldrig varit en del av planen.

Vad gäller hängaskarna har projektet sett över om de ska tas ner eller ej. De växer snabbt och behöver beskäras ofta för att det ska vara fri sikt. Fri sikt är en viktig faktor för att det ska kännas tryggt att visats på plats. Efter inspel från närboende har projektet landat i att de två hängaskarna vid entrén till utegymmet behålls.

 

Ja, det kommer att finnas gräsmatta i en stor del av parken där det finns plats för lek och aktivitet. Det kommer också att finnas lösa picknickbord som man kan flytta runt som man vill.

I parken kommer det planteras träd, buskar, perenner, lökar och ettåriga ängar. Detta för att få så mycket blomning som möjligt under långa perioder, vilket gör platsen attraktiv för både besökare, insekter och fåglar.

En del av gräsytorna kommer att vara så kallade höggräsytor – äng - som första året sås med ettårig äng för att direkt få i gång höga biologiska värden med nektar för insekter och fjärilar.

Denna yta kommer senare att övergå till perenn äng, med växter som återkommer år efter år. Det kommer också att finnas en planteringsbädd som ska kunna hantera stora mängder regnvatten i samband med kraftiga regn. Här kommer det finnas blommande perenner och lök som återkommer år efter år.

Det vi har mest brist på i kommunen är höggräsytor i full sol med många blommande arter och vi hoppas kunna öka det inslaget med denna park. Det är bra för den biologiska mångfalden!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bild: Så här kan ängsytorna att se ut i full prakt. Bilden är från en ängsyta i Anna Whitlocks park sommaren 2021.

Ja, det blir en lekplats i samma område där det idag finns en lekutrustning. Här kommer små besökare kunna busa, gunga åka rutschkana och gräva i sandlåda.

Parken har utformats för att bidra till såväl rening som fördröjning av dagvatten, det vill säga regnvatten.

Parken bidrar också till att bevara den naturliga vattenbalansen i området, vilket kommer göra vatten tillgängligt för växtlighet i parken. Parken renar också dagvatten och leder till en minskad belastning på det vattendrag där vatten tillslut rinner ut.

Hur görs det rent konkret?

Dagvatten som rinner över hårdgjorda ytor - det vill säga regnvatten - leds ut till grönytor och planteringar i parken.

Längs med gångstråket i parken anlägger vi en nedsänkt planteringsyta för perenner som både kommer att fungera som ett vackert element i parken och för hantering av dagvatten från gångstråket.

Med hjälp av den höjdsättning som är planerad för parken kommer större flöden från skyfall kunna ledas genom området och vidare norrut. Parken har planerats så att inga instängda områden för vatten bedöms kunna uppstå.

En kartskiss som visar planen för parken i Mörby centrum.

Se större version av kartan över parken

Den beslutade budgeten för projektet är 33,4 miljoner kronor och innefattar

  • Ombyggnation av parken
  • Upprustning av södra torget
  • Upprustning vid del av Golfvägen och del av Mörbygårdsvägen

Kostnaderna innefattar till exempel anläggning och byggnation, planteringar och installationer som bänkar, lekutrustning med mera.

Informationsmaterial

Mörby park och torg_informationsbrev maj 2022.pdf

Projektinformation - danderyd.se 27 april 2022

Mörby park och torg_informationsbrev mars 2022.pdf

Läs mer om utvecklingen av Mörby centrum

Mörby centrum utvecklas gemensamt av flera aktörer parallellt. Skandia Fastigheter utvecklar centrumanläggningen och JM bygger nya bostäder utmed Golfbanevägen.

Kommunen förnyar torg- och parkytorna och bygger om intilliggande gator.

Projekt som pågår i Mörby centrum

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.