Informationsmöte om förslag till nytt kulturmiljöprogram 12 sep

Välkommen att ta del av förslag till nytt kulturmiljöprogram! Programmet kommer användas som ett stöd i kommunens arbete med bygglov- och detaljplanefrågor, men det riktar sig också till fastighetsägare i kommunen och andra intresserade.

Arrangör: Danderyds kommun/miljö- och stadsbyggnadskontoret
Datum: 12 september 2023
Tid: 17:30 - 19:30

Mötet genomförs på Entrétorget i kommunens lokaler i Mörby centrum. Representanter från miljö- och stadsbyggnadskontoret kommer att presentera och demonstrera det nya digitala programmet. Det kommer också finnas möjlighet att ställa frågor. Det genomförs även ett informationsmöte med samma innehåll den 14 september kl 16-18 på Entrétorget.  

På Entrétorget finns också en utställning över förslaget. Utställningen finns på plats till den 9 oktober.

Förslaget är på remiss och fram till den 9 oktober finns det möjlighet att lämna synpunkter på innehållet.

Varmt välkommen!

Bakgrund

Hösten 2020 gav kommunfullmäktige ett uppdrag till byggnadsnämnden att ta fram ett förslag till nytt kulturmiljöprogram. Tanken med kulturmiljöprogrammet är att uppmärksamma och sprida kunskap om kommunens värdefulla kulturmiljöer. I arbetet med programmet ingår att identifiera och tydliggöra kulturmiljöernas värden och kvaliteter, samt ge råd och riktlinjer för såväl fastighetsägare som kommunen för hur kulturhistoriska värden i kommunen kan tas tillvara. 

Tidigare utpekade bevarandeområden har reviderats och nya områden har tillkommit. Synen på vad som är kulturhistoriskt värdefullt förändras över tid och programmet har bland annat kompletterats med en beskrivning av modernismens bebyggelse och en arkitekturguide.

Här kan du läsa mer om kulturmiljöprogrammet:

förslag till nytt kulturmiljöprogram

Här kan du ta del om förslaget till kulturmiljöprogram:

kulturmiljöprogram - remissversion