Till innehållet
Översätt

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation

Våra pedagoger

Våra pedagoger arbetar alltid med förhållningssättet barnet i centrum.

Målmedvetet med motorik

- Vi arbetar målmedvetet med att utveckla barnens fin – och grovmotorik genom estetik, illustration, pyssel, samt att utmana barnen att utöva pulshöjande aktiviteter som exempelvis mini-röris.

Naturen som resurs

- I närområdet till Vitsippans förskola finns god tillgång till bland annat lekplatser, grönområden och vatten. Det finns även gott om skogspartier där barnen utforskar och upptäcker naturen. Barnen utvecklar förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

Temainriktat arbete

- De temaarbeten vi arbetar med följer läroplanens mål och tillvaratar barnens åsikter och intressen. Några exempel på de temaarbeten vi har arbetat med är: Vi är barn i världen, vänskap, kultur och traditioner, språktema, naturvetenskap & teknik.

Väcka barnens nyfikenhet

- Vi pedagoger har en viktig roll i att väcka barnens nyfikenhet och gör det genom att vara delaktiga och intresserade av barnens idéer och tankar. Miljön på förskolan är utformad för att utmana och stimulera barnens nyfikenhet och lärande.

Uppmuntrar fri lek

- Den fria leken är viktig för barns utveckling och lustfyllda lärande. Barnens vistelse på Vitsippans förskola innehåller därför ett medvetet bruk av den fria leken. Inne- och utemiljön är utformad för att alla barn ska aktiveras, stimuleras och lära sig att samspela.

Barnets behov

Genom att planera verksamheten efter barngruppens och det enskilda barnets behov får vi möjlighet att ge varje barn den uppmärksamhet och hjälp som det barnet behöver. För oss är det viktigt att det finns tid att möta barnens frågor och funderingar. I vårt arbete lägger vi stor vikt vid att ge varje barn tilltro till den egna förmågan, att tänka och handla självständigt. Förutsättningen för ett bra pedagogiskt arbete är att vi kan få varje barn att känna glädje i sin tillvaro på förskolan.

Du som förälder

Som förälder har du tillgång till Förskoleappen som är ett dokumentationsverktyg där ni kan följa era barns lärprocesser. Det ger er föräldrar även möjlighet att aktivt delta i vad som händer på förskolan och ni kan följa dokumentationen tillsammans med era barn.