Årsredovisning 2022 beslutad

Kommunfullmäktige har godkänt årsredovisningen för 2022. Det ekonomiska resultatet för 2022 uppgick till 158,9 miljoner kronor medan resultatet enligt balanskravet uppgick till 66,5 miljoner kronor. Det positiva resultatet har bidragit till att kommunen under året har kunnat amortera 100,0 miljoner kronor av kommunens banklån.

en flicka går i skogen

Balanskravsresultatet uppgick till 66,5 miljoner kronor jämfört med årets resultat som uppgick till 158,9 miljoner kronor. Vid beräkning av balanskravsresultatet har årets resultat minskats med samtliga realisationsvinster om 37,7 miljoner kronor, ökats med orealiserade förluster i värdepapper om 32,2 miljoner kronor och minskats genom reservering av medel till resultatutjämningsreserv om 87,0 miljoner kronor.

Resultatutjämningsreserven gör det möjligt att reservera en del av överskottet i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som uppstår till följd av till exempelvis en lågkonjunktur.

Kommunen uppnådde under året den övergripande ambitionsnivån enligt kommunens strategiområden som fastställts av kommunfullmäktige. Bedömningen baseras på nämndernas måluppfyllelse och utfall av nyckeltal och aktiviteter. Tre av kommunens fyra finansiella mål uppnåddes.

Anledningen till att det finansiella målet resultat enligt balanskrav inte uppnåddes beror på reservering av medel till resultatutjämningsreserv. 

Ta del av en kortversion av årsredovisningen:

Kortversion årsredovisning

Ta del av hela årsredovisningen för 2022:

årsredovisning 2022