Skolutredning återremitterad av kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte den 27 november att återremittera ärendet ”uppdrag att utreda åtgärder för kommunalt ägda skolverksamheter” - den så kallade skolutredningen - till kommunledningskontoret. Inga förändringar av Danderyds kommunala skolorganisation kommer att ske inför skolvalet 2024.

De strukturella utmaningarna i form av svikande elevunderlag och svårigheter för den kommunala skolorganisationen att hålla sina budgetramar kvarstår dock men ett omtag görs i utredningsarbetet så att alla sakfrågor blir belysta.

Kommunledningskontoret samverkar med bildningsförvaltningen och tekniska kontoret i det fortsatta utredningsarbetet och i dialogen med medarbetare och vårdnadshavare. Tidplanen för denna process kommer före jullovet och senast den 17 juni 2024 ska kommunledningskontoret återkomma med en fördjupad utredning till kommunstyrelsen.