Bostadsanpassning

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har behov av att få din bostad anpassad kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Syftet med bidraget är att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt i eget boende. Bidraget är inte inkomstprövat.

För att du ska kunna få bidrag ska din funktionsnedsättning vara bestående. Det ska också finnas ett tydligt samband mellan din funktionsnedsättning och den sökta åtgärden.

Bostadsanpassningsbidrag kan ges för anpassning av bostadens fasta funktioner. Det innebär att du endast kan få bidrag för sådant som normalt inte tas med vid en flytt.

Exempel på åtgärder du kan få hjälp med:

  • borttagning av trösklar
  • borttagning av badkar
  • montering av ramper och ledstänger
  • installation av trapphiss eller automatisk dörröppnare

Möjligheterna att få bostadsanpassningsbidrag vid köp eller byte av bostad är begränsade. Vid flytt till annan bostad bör du i möjligaste mån välja en bostad som inte kräver någon anpassning.

Ansök om bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är en behovsprövad insats.  Till ansökan ska du bifoga ett intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig om att åtgärden är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning.

Behöver du återställa en anpassad bostad?

Då kan du ansöka om återställningsbidrag.

Ansök om återställningsbidrag

Så här fyller du i ansökan för återställningsbidrag

Mer information

Handbok från Boverket om bostadsanpassningsbidrag

Fullmakt

Foldrar och broschyrer

Kontaktinformation

Socialförvaltningen

Box 28, 182 11 Danderyd

bostadsanpassning@danderyd.se

Handläggare                                        
Anna Bergmark
08-568 911 25
anna.bergmark@danderyd.se

Handläggare
Sofia Hindhammar
08-568 912 78      
sofia.hindhammar@danderyd.se

Uppdaterad: 2023-09-19