Kommunala funktionshinderrådet

Kommunala funktionshinderrådet inom Danderyds kommun är ett rådgivande och samordnande organ i frågor som rör funktionshindrade, funktionsnedsättningar och funktionsvariationer.

Vilken funktion har rådet?

Kommunala funktionshinderrådet har till uppgift att utbyta information mellan organisationer och kommunens styrelser och nämnder. Kommunala funktionshinderrådet ska tidigt få information och möjlighet att påverka utvecklingen av kommunen, till exempel nya detaljplaner för kommunen. Rådet ska också lämna synpunkter på den kommunala verksamhetens utformning och föreslå förändringar som förbättrar tillgängligheten för funktionsnedsatta. Kommunala funktionshinderrådet behandlar inga individärenden.  

Hur leds rådet?

Funktionshinderrådet består av utsedda ledamöter och ersättare från föreningar. Socialnämnden utser sju politiska ledamöter, varav en ordförande. Mandattiden är två år med början året efter val till kommunfullmäktige.

Representanter för andra kommunala nämnder, organisationer som bedriver verksamhet för personer med funktionsnedsättning och funktionsvariationer, kommunens tjänstemän och andra kan bjudas in till funktionshinderrådets sammanträden.

Ordförande är sammankallande till möten. Ett arbetsutskott kan sammankallas för att bereda eller initiera ärenden till funktionshinderrådet och skriva förslag till yttranden.

Rådets möten

Kommunala funktionshinderrådet bör sammanträda minst fyra (4) gånger per år men kan ha extra sammanträden med anledning av någon angelägen fråga.

Har du förslag?

Kommunala funktionshinderrådet välkomnar att du som enskild kommuninvånare ger förslag på frågor som berör personer med funktionsnedsättning och som rådet kan jobba vidare med.

Kontaktpersoner och länkar

Ordförande Catrin Tidström (socialnämndens representant)

Ledamöter KFR 2024

Reglemente för kommunala funktionshinderrådet

BRÅ Brottsförebyggande Rådet

HRF Hörselskadades Riksförbund

DHR Förbundet för samhälle utan rörelsehinder

Protokoll

Kontaktinformation

Socialförvaltningen

Box 28, 182 11 Danderyd

Fax 08-568 911 04

Kontakta oss via telefon, e-tjänst eller besök

Anmäl ditt besök i Kontaktcenter plan 5, Mörby centrum. Entrén är på butiksplan 4, ingång mellan Må bra och Apoteket (entré F).

Uppdaterad: 2024-07-01