Vilket stöd kan du få?

Om du tillhör en LSS-personkrets utreder handläggaren om du har rätt till stöd enligt LSS.

Ansökan om insats enligt LSS

Ansökan om insats enligt SoL

LSS är en rättighetslag. Det innebär att du som uppfyller kraven för att tillhöra lagens personkretsar har rätt att få vissa i lagen angivna insatser förutsatt att du har behov av insatsen och att behovet inte kan tillgodoses på ett annat sätt.

Information eller ansökan om LSS-insatser: 
Handläggare/gruppchef LSS på socialförvaltningen telefon 08-568 910 00

Insatser som ingår i LSS

Du kan ansöka om följande insatser hos LSS-handläggaren:

  • Personlig assistans
  • Kontaktperson
  • Ledsagarservice - utförare Personlig assistans Danderyd (egen regi)
  • Avlösarservice i hemmet - utförare Personlig assistans Danderyd (egen regi)
  • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
  • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
  • Bostad med särskild service för barn och ungdomar
  • Bostad med särskild service för vuxna
  • Daglig verksamhet

Personlig assistans Danderyd

Individuell plan

När du har beviljats en LSS-insats kan du begära en individuell plan. Insatsen rådgivning och annat personligt stöd ansvarar regionen för.

Socialstyrelsens information om Individuell plan

Rätt att överklaga

Om du inte är nöjd med ett beslut enligt LSS kan du överklaga detta i domstol, i första hand förvaltningsdomstolen.

Förvaltningsdomstolen

Mer information

Habilitering

Broschyr om LSS-insatser

Om bidrag och stöd till barn och ungdomar med funktionshinder

Om bidrag och stöd för vuxna med funktionshinder

Socialstyrelsens information om LSS-insatser

Riktlinjer för handläggning av insatser inom LSS

Kontaktinformation

Socialförvaltningen

Box 28, 182 11 Danderyd

Fax 08-568 911 04

Kontakta oss via telefon, e-tjänst eller besök

Anmäl ditt besök i Kontaktcenter plan 5, Mörby centrum. Entrén är på butiksplan 4, ingång mellan Må bra och Apoteket (entré F).

Uppdaterad: 2024-05-22