Ändring av detaljplan D77 för Skeppet 10

Ändring av detaljplan D77 för Skeppet 10 fick laga kraft den 11 juli 2023.

Syftet med ändringen av detaljplan D77 är att upphäva gällande fastighetsplan inom fastigheten Skeppet 10. Detta möjliggör för att två garageplan inom den angränsande fastigheten, Skeppet 12, ska kunna fastighetsregleras in i Skeppet 10 genom tredimensionell fastighetsbildning i en kommande lantmäteriförrättning. Ändringsområdet omfattar fastigheten Skeppet 10 och området ligger längs Kevinge strand.

Plankarta Skeppet 10

Planbeskrivning Skeppet 10

Uppdaterad: 2023-08-07