Ny bostadsbebyggelse inom Reidmar 7, 8 och del av 5

Ny detaljplan för att möjliggöra nya bostäder inom fastigheterna Reidmar 7 och 8, i Djursholm. Även en del av Reidmar 5 har inkluderats i planarbetet för att skapa en enhetlig markanvändning inom kvarteret.

Bilden visar planområdet markerat i svart.

Aktuellt

Ett förslag till ny detaljplan för Reidmar 7 och 8 samt del av 5 har under perioden 7 februari - 6 mars 2024 varit utsänt på samråd. Sakägare och remissinstanser har getts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna från samrådet håller på att analyseras och sammanställas. Kommunens mark behöver värderas på nytt, vilket gör att ett nytt granskningsförslag förväntas vara klart efter årsskiftet 2024/2025. När det finns ett nytt granskningsförslag kommer alla sakägare att få utskick i brevlådan. Handlingarna kommer även finnas tillgängliga nedan. 

Öppet hus 21 februari

Den 21 februari 2024 arrangerade Miljö- och stadsbyggnadskontoret ett öppet hus i kommunens lokaler i Mörby centrum där man kunde träffa representanter för projektet och ställa frågor om planarbetet.  

Bilden visar hur långt processen har kommit.

Bakgrund

Ägaren till fastigheten Reidmar 7 kom hösten 2016 in med en förfrågan om att ta fram en ny detaljplan för att möjliggöra bostadsbebyggelse på fastigheten. I samråd med kommunledningskontoret tog då ägaren fram ett idéförslag på hur området kunde utvecklas med bostäder i flerbostadshus om 3 - 4 våningar samt en ny lokal för förskola och skola. Efter diskussioner och ändrade förutsättningar har projektet minskats till att omfatta flerbostadshus i 3 våningar mot Vendevägen samt radhus mot Fafnerstigen. Den tidigare föreslagna skolan och förskola har utgått från det tidigare projektet. 

Planförfarande

Planen handläggs med:

Standardförfarande

Handlingar

Samrådshandlingar

Information om samråd för för Reidmar 7 och 8 samt del av 5

Planbeskrivning detaljplan för Reidmar 7 och 8 (samrådshandling)

Plankarta detaljplan för Reidmar 7 och 8 (samrådshandling)

Underlag och utredningar

PM Dagvatten Reidmar 7 och 8 (2024-01-10)

PM skydd av träd Reidmar 7 och 8 (2023-12-27)

Trafikbullerutredning Reidmar 7 och 8 (2023-12-12)

Utrednings PM Geoteknik + MUR Reidmar 7 och 8 (2023-12-01)

Situationsplan och gestaltningsförslag Reidmar 7 och 8 (2023-12-01)

PM Risk Reidmar 7 och 8 (2023-11-29)

Reviderat start-PM Reidmar 7 och 8 (2022-09-02)

Inventering av trädallé och utredning av biotopskyd Reidmar 7 och 8 (2023-04-28)

Start-PM Reidmar 7 och 8 (2016-09-02)

Beslut

Beslut om samråd för Reidmar 7 och 8 samt del av 5 (2024-01-31)

Beslut om reviderat uppdrag för Reidmar 7 och 8 (KS 2022-10-03)

Beslut om planuppdrag för Reidmar 7 och 8 (KS 2016-10-03)

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2024-05-07