Enebybergs skola - Tillbyggnad och ny idrottssal

Syftet med planläggningen är att pröva förutsättningarna för en ny idrottssal samt tillbyggnad av befintliga skollokaler för Enebybergs skola inom fastigheterna Orren 30 och 31.

Översikt planområdet.jpgBilden visar det aktuella planområdet.

Aktuellt 

Under granskningen som genomfördes i slutet av 2023 inkom yttranden som finns sammanställda och besvarade i ett granskningsutlåtande, se handlingar nedan. Efter granskningskedet har kompletterande utredningar för markföroreningar och översvämningsproblematik inom området tagits fram. Handlingarna har uppdaterats utifrån resultaten av utredningarna. 

Beslut om tillstyrkan av detaljplanen fattades i miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 15 maj 2024. Handlingarna har nu lämnats vidare till kommunfällmäktige som beräknas anta detaljplanen vid sitt sammanträde den 2 september. 

Allmänt 

Enebybergs skola planeras att byggas till, rustas upp och kompletteras med en ny idrottssal som ersätter den gamla gymnastiksalen. Enebybergs skola är en kommunal grundskola från förskoleklass till årskurs 6. Skolan består av följande byggnader:

• Eneby med intilliggande Annexet
• Brage
• Haga, temporär skolbyggnad
• Paviljongen, temporär skolbyggnad

Tekniska kontorets ut- och ombyggnation av Enebybergs skola

Parallellt med planprocessen, som endast omfattar en del av hela skolområdet, driver tekniska kontoret ett arbete med att utveckla och rusta upp hela Enebybergs skola. Syftet är att skapa en effektiv och ändamålsenlig skola med bra arbetsmiljö och goda pedagogiska möjligheter.

Tekniska kontoret informerar om projektet här: 

Ut- och ombyggnad av Enebybergs skola 

Bakgrund

Byggnadsnämnden fick den 5 september 2011 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till detaljplan för Brageskolan, fastighet Orren 30 m.fl. Planuppdraget har därefter ändrats i flera beslut, varav det senaste i november 2021. Syftet med planen är att undersöka möjligheten att bygga en idrottssal samt ersätta paviljonger för skolverksamhet inom området med en permanent tillbyggnad.

Ett förslag till detaljplan var på samråd kring årsskiftet 2015/2016. Flera grannar yttrade sig över planförslaget och hade synpunkter främst gällande trafiksituationen samt storlek på föreslagen idrottssal. Efter samrådsskedet stannade planprocessen av, men arbetet har nu återupptagits.

Ett öppet hus för grannar och föräldrar till elever hölls i Enebybergs skolas matsal den 13 februari. Material som visades under det öppna huset finns att ta del av här:

Presentation Öppet hus 2023-02-13.pdf

Planförfarande

Planen handläggs med:

Normalt förfarande

Handlingar

Tillstyrkan

Infobrev om tillstyrkan för detaljplan för Enebybergs skola (2024-05-21)

Granskningshandlingar

Granskningsutlåtande detaljplan Enebybergs skola (2024-05-16)

Infobrev om granskning detaljplan för Enebybergs skola

Planbeskrivning detaljplan för Enebybergs skola (granskningshandling)

Plankarta detaljplan för Enebybergs skola (granskningshandling)

Samrådshandlingar 

Samrådsredogörelse Enebybergs skola (2023-11-01)

Infobrev om samråd detaljplan Enebybergsskola (2015)

Planbeskrivning om detaljplan Enebybergs skola (samrådshandling)

Plankarta om detaljplan Enebybergs skola (samrådshandling)

Programhandlingar

Remissbrev om programsamråd för detaljplan för Enebybergs skola (2014-01-03)

Planprogram för detaljplan för Enebybergs skola (2013-10-16)

Utredningar 

Skyfallsanalys (2024-04-16)

Miljöteknisk markundersökning (2024-04-03)

Solstudie, Arkitema (2023-10-20)

Dagvattenutredning, Lektus (2023-10-19)

Trafikutredning, Afry (2023-10-18)

Ekonomisk värdering av pilträd, Jackson trädvård AB (2023-10-12)

Skydd och vitaliseringsåtgärder av alléträd, Danderyds kommun (2023-10-10)

Barnkonsekvensanalys, Arkitema (2022-03-11)

Förstudierapport om Enebybergs skola (2022-02-25)

Antikvariskt utlåtande, Stiftelsen kulturmiljövård (2022-01-24)

Inventering säkra skolvägar, WSP (2022-01-14)

Markteknisk undersökningsrapport, ELU konsult AB (2021-12-20)

Trafikutredning för Orren 30 och 31 (2014-10-17)

Beslut

Beslut om tillstyrkan av detaljplan för Enebybergs skola (2024-05-15)

Beslut om granskning för detaljplan Enebybergs skola (MSN 2023-11-08)

Besut om planeringsinriktning för Enebybergs skola (KS 2022-05-16)

Beslut om justerad planeringsinriktning för Enebybergs skola (KF 2021-10-04)

Förnyat planuppdrag för Orren 30 och 31 (KF 2020-03-30)

Beslut om plansamråd och miljöbedömning för Brageskolan (BN 2015-09-02)

Beslut om utökat planuppdrag för Brageskolan (KS 2013-06-17)

Beslut om utökat planuppdrag för Brageskolan (KS 2012-04-19)

Beslut om programsamråd och samråd om behovsbedömning (BN 2012-01-24)

Beslut om planuppdrag för Brageskolan (KS 2011-09-05)

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2024-05-21