Nya taxor för VA och avfall från 1 januari 2024

För att möjliggöra underhåll och investeringar för framtiden och möta räntehöjningar och andra kostnadsökningar i verksamheten kommer Danderyds kommun att höja taxan för såväl vatten och avlopp som avfallshämtning nästa år.

En person tvättar händerna under rinnande vatten från vattenkran i kök.

Från den 1 januari 2024 höjs nuvarande VA-taxan med 16 procent och avfallstaxan med 18 procent. Det beslutade kommunfullmäktige den 20 november 2023. 

För att vatten och avlopp ska fortsätta fungera bra även i framtiden behöver vi både underhålla och investera i våra ledningsnät. Kostnaden hos de vatten- och avloppsreningsverk som vi äger tillsammans med andra norrortskommuner har också stigit kraftigt och de har investerat stora belopp i att framtidssäkra verksamheten. Därför kommer en höjning av taxan med i genomsnitt 16 procent att ske. 

Höjningarna är inte unika för Danderyds kommun. Många kommuner är i samma situation. 

Pengarna går direkt in i verksamheterna

Även avfallsverksamheten påverkas av ökade kostnader för avfallshämtning och behandling. Kommunen kommer dessutom att ta över ansvaret för insamlingen av förpackningar från hushåll i Danderyd. Avfallsverksamheten har utöver det varit underfinansierad de senaste åren och en justering behöver därför ske nu. Avfallstaxan kommer därför att höjas med 18 procent.  

– Den ökning av taxorna som nu genomförs kommer givetvis abonnenterna till godo. Vatten och avlopp samt avfallsverksamheten lämnar inga pengar till någon annan kommunal verksamhet, utan allt används till att förse kommuninvånarna med så bra service som möjligt inom dessa områden, säger David Johannesson, VA/Avfallschef på Danderyds kommun.

För villaägare som sorterar matavfall och har avfallshämtning varannan vecka innebär höjningen en ökad kostnad på cirka 30 kronor i månaden.  

Läs mer om avfallstaxan 2024

Läs mer om VA-taxan 2024

Vill du sänka kostnaderna för din avfallshämtning?  

Se till att ha hämtning så sällan som möjligt och att du har abonnemang för matavfallssortering. Eftersom en del av avgiften baseras på vikterna i ditt restavfallskärl är det också viktigt att du även sorterar ut förpackningar och annat som inte ska ner i den vanliga soppåsen så att du i stället kan lämna det till återvinning. Ju lättare restavfallskärl desto mindre blir summan på din faktura.