Nya bostäder vid Nora torg

Aktuellt

Ett nytt förslag, innehållande färre bostäder än tidigare förslag, håller på att utarbetas. Det innebär att tidigare bebyggelseförslag inte längre är aktuella. När förslaget är färdigställt kommer det skickas ut för synpunkter. I nuläget pågår utredningsarbete kopplat till den översvämningsrisk som föreligger i området.

Bakgrund

Byggnadsnämnden fick den 14 januari 2014 i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till detaljplan för Nora torg. Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten att bygga fler bostäder vid Nora torg och skapa förutsättningar för utveckling av Nora torg som lokalt centrum.

Ett program, som ligger till grund för en ny detaljplan, skickades ut på programsamråd vid årsskiftet 2015-2016. Därefter genomfördes plansamråd 2017. Ta del av handlingarna nedan.

Fastigheterna som ingår i planområdet är Köpmannen 1, Hornet 1, Danderyd 3:3 samt del av Danderyd 2:1.

Planförfarande

Planen handläggs med:

Normalt förfarande

Handlingar

Samrådshandlingar

Plankarta detaljplan Nora torg (samrådshandling)

Planbeskrivning detaljplan Nora torg (samrådshandling)
Remissbrev om samråd för detaljplan Nora torg

Programhandlingar 

Programhandling för detaljplan Nora torg
Programskiss för detaljplan Nora torg
Remissbrev om programsamråd för Nora torg

Utredningar

Trafiktekniskt utlåtande; Per Löfvendal Trafikplanering (2017-02-02)

Solstudie; Ettelva Arkitekter (2017-02-01)

Markteknisk undersökningsrapport; Sweco Civil AB (2016-09-07)

Projekterings-PM Geoteknik; Sweco Civil AB (2016-09-07)

Dagvatten; Sweco Environment AB (2015-02-13)

Dagvatten; Sweco Environment AB (2014-09-04)

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Uppdaterad: 2023-11-30