Utbyggnad av nya bostäder i Östra Mörbylund

Aktuellt

Aros Bostad planerar att påbörja första etappen av bostadsutbyggnaden under 2018.

Exploatör

Läs mer om projektet Invernesshöjden:

Aros Bostads webbplats

Bakgrund om gällande detaljplan

Kommunfullmäktige fattade beslut om att anta detaljplanden vid sammanträdet som hölls den 19 juni 2017. Detaljplanen vann laga kraft den 21 juli 2017.Planområdet är beläget väster om E18 strax söder om Danderyds Sjukhus och utgörs av fastigheterna Sjukhuset 4, 9, 10, Danderyd 3:196 samt del av Danderyd 3:188 och Sjukhuset 3. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra främst bostadsbebyggelse som varierar mellan fem och 13 våningar. Detaljplanen möjliggör cirka 400 lägenheter.

Handlingar från planprocessen

Antagandehandlingar

Plankarta
Planbeskrivning

Underliggande utredningar

Buller- och vibrationsutredning
Riskanalys
Trafikutredning
Gestaltningsprogram reviderat 2017-01-26
Luftkvalitetsutredning 2014
Kompletterande luftutredning 2016-04-08
Buller- och vibrationsutredning uppdaterad 2016-04-14
Buller- och vibrationsutredning uppdaterad 2016-09-01

Kontaktinformation

Plan- och exploateringsavdelningen

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Kontakt

Aros Bostad

Aros Bostads webbplats om Invernesshöjden

 

 

 

 

Uppdaterad: 2020-04-21