Sammanfattning - Dialogen om centrala Danderyd hittills

2015-10-20 10:43

I maj i år inledde kommunen en dialog om centrala Danderyd. Dialogen handlar om hur man kan skapa en tystare miljö med renare luft längs E18-stråket och samtidigt utveckla centrala Danderyd på bästa sätt.

Diskussionen om hur vi på bästa sätt kan bli av med miljöstörningar från E18 och utveckla centrala Danderyd har pågått länge. Vid flera tillfällen under de senaste 30 åren har det prövats om vi genom att lägga E18 i tunnel kan komma tillrätta med de miljö- och bullerproblem som finns runt E18 idag – och hur vi utnyttjar det område som frigörs för att utveckla centrala Danderyd och binda ihop de östra och västra delarna av Danderyd. Utvecklingen av centrala Danderyd är den största förändring som Danderyds kommun har initierat i modern tid. Därför är det viktigt att du som bor och/eller arbetar i Danderyd bidrar med dina åsikter och förslag.

dialog_refgrupp


Många olika aktiviteter under året

Dialogen om utveckling av centrala Danderyd startade helgen den 9-10 maj 2015. På norra torget utanför Mörby Centrum kunde invånare och andra intresserade berätta om hur de upplever centrala Danderyd idag och hur de vill att området ska utvecklas i framtiden. Under året har sedan ett flertal aktiviteter kopplade till dialogen ägt rum. En enkätundersökning har även funnits tillgänglig på hemsidan. Enkäten består av 16 frågor och är öppen till 31 oktober 2015. Svara på enkäten

Vilka har svarat på enkäten hittills?

Enkätsvar

Enkätsvar

Enkätsvar


Exempel på genomförda dialog-aktiviteter


Gå- och cykelturer

Under våren anordnades ett antal gå- och cykelturer där invånare och andra intresserade kunnat bidra med synpunkter och förslag kring hur centrala Danderyd ska utvecklas. Över 320 personer, både vuxna och skolungdomar, har deltagit i turerna, som syftade till att skapa förståelse mellan boende, planerare och politiker.

Öppet samtal

Den 30 maj genomfördes en workshop, inspirerad av metoden ”open space”, öppet samtal, som går ut på att alla deltagare har möjlighet att bidra med ämnen att diskutera. Ett dussin invånare och andra intresserade deltog och fick föra fram sina åsikter och idéer om hur vad som är positivt och negativt med centrala Danderyd idag och hur man ska minska bullret och luftföroreningarna längs E18.

Medborgardialog på kommunens hemsida

I kommunens dialogforum har medborgarna under hösten och vintern möjligheten att kommentera och diskutera fem frågor som rör utvecklingen av centrala Danderyd:

  1. Vad saknar du idag i centrala Danderyd?
  2. Hur kan vi skapa en tystare miljö med renare luft längs E18?
  3. Vad är viktigt för dig i framtiden i centrala Danderyd?
  4. Om vi lägger E18 i tunnel, vad ska vi göra med marken?
  5. Vilken roll ska olika trafikslag spela i centrala Danderyd i framtiden?


Dialog med Danderyds skolelever

Alla skolor i kommunen bjöds in till att delta och resultatet blev många olikartade självständiga projekt: Vissa har jobbat digitalt i olika designprogram där de har ägnat sig att gestalta förslag till utvecklingen av området. Överdäckning av olika delar av E18 samt en utveckling av Mörby Centrum är några exempel.

Eleverna på Danderyd gymnasium tog fram modeller som visar lösningar för hur en tunnelförläggning eller överdäckning av E18 skulle kunna utformas. Två av dessa modeller är utställda i Information Danderyd.

Under hösten har det även genomförts platsbesök på de tre gymnasieskolorna i kommunen. Syftet var att informera, diskutera och låta eleverna tycka till om projektet.

Stort engagemang

Sedan dialogen inleddes har många danderydsbor visat stort intresse av utvecklingen av centrala Danderyd. Inte minst märks detta engagemang i referensgruppsarbetet som har startat under hösten. Under två tillfällen kommer referensgruppen, som består av ett femtiotal personer, arbeta fram förslag om hur centrala Danderyd kan utvecklas i framtiden.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Sammanfattning - Dialogen om centrala Danderyd hittills

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.