Budget för 2022

Den 11 november beslutade kommunfullmäktige om budget för 2022 och plan 2023–2024.  Budgeten beslutades i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Budgeten för 2022 innehåller satsningar på bland annat utbildning, elevhälsa och ännu bättre kvalitet i servicen till kommunens äldre. Budgeten för 2022 innebär ett positivt resultat enligt balanskravet om 144,2 miljoner kronor. Den kommunala skatten sänks med 40 öre till 18,35 kronor.

Efter en period med starkt fokus på att få ekonomin i balans har kommunen vänt underskott till överskott och amorterat ned kommunens lån med 250 miljoner kronor och kommer under 2021 reglera det återstående ackumulerade underskottet från tidigare år enligt resultat enligt balanskrav. Bakom den starka återhämtningen ligger bland annat ett omfattande arbete med att stärka kommunens ekonomistyrning och öka budgetdisciplinen.

Samtidigt har de olika verksamheterna fokuserat på att minska kostnader utan att tumma på kvaliteten. Ett arbete som har gett tydligt mätbar utdelning och som går att utläsa i kommunernas och landstingens databas KOLADA som bland annat jämför hur kostnadseffektivt Sveriges kommuner arbetar. Där har Danderyds kommun nu klättrat från plats 51 år 2018 till plats 16 år 2020 och hör åter till Sveriges mest kostnadseffektiva kommuner.

Satsningar med särskilt fokus på barn, unga och äldre

Målet med de satsningar som föreslås är att öka kvaliteten i verksamheten ytterligare med särskilt fokus på barn, unga och äldre.

  • Satsningar på barn och ungdomar om sammanlagt 25,5 miljoner kronor i form av ökade anslag till elevhälsa och pedagogiskt stöd, ökade bidrag till resursskolor och en höjning av pengen till utbildning. Då antalet barn i Danderyd minskat motsvarar det en ökning av anslaget till utbildningsnämnden med 32 miljoner kronor.

  • Satsning om 5 miljoner på stärkt samverkan inom äldreomsorgen och hemtjänst samt utveckling av arbetet med trygghetsboenden.

Budget för verksamheter och fördelning 

Budgeten innehåller ett fortsatt fokus på kommunens kärnverksamheter, det vill säga förskola, skola och omsorg. Större delen av kommunens budget 2022, 81 procent, går till verksamhet för unga och äldre. Utbildningsnämnden och socialnämnden tillförs sammanlagt cirka 48 miljoner kronor mer 2022 än under 2021.

Den procentuella fördelningen mellan verksamheternas nettobudget är

  • förskola 9 procent
  • grundskola 27 procent
  • gymnasium  8 procent
  • äldreomsorg 19 procent
  • funktionshinderomsorg 9 procent
  • individ- och familjeomsorg 5 procent
  • övriga verksamheter 23 procent

Cirkeldiagram över hur skattepengarna fördelas över kommunens verksamheter 2022: Förskola 9%, Grundskola 27%, Gymnasium 8%, Äldreomsorg 19%, Funktionshinderomsorg 9%, Individ- och familjeomsorg 5%, Övriga 23%

Nämndernas totala nettobudget uppgår till cirka 1,95 miljarder kronor. 

De nämnder med störst budget är utbildningsnämnden och socialnämnden med en budget på cirka 907 miljoner kronor respektive 671 miljoner kronor.   

Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i 

Kommunens vision ”Danderyd – Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i”  är vägledande i kommunens och nämndernas arbete med målstyrning. Våren 2018 antog kommunfullmäktige fem övergripande strategiområden med syfte att stärka styrkedjan och tydliggöra visionens intentioner och riktning för kommunens verksamheter.  

Under våren 2019 arbetade kommunens nämnder fram nya nämndmål för kommande år. Nämndmålen fastställdes av kommunfullmäktige. Målen fokuserar på de utvecklingsområden som respektive nämnd bedömer är prioriterade för att på sikt nå målsättningarna i kommunens strategiområden och visionen.

Nämndmålen ska vara strategiska i den bemärkelsen att de är utvecklande och kan ses som milstolpar i strävan att nå visionen. I nämndernas budgetförslag för 2021 föreslås totalt 42 nämndmål fördelade på fyra av fem övergripande strategiområden.  

Här kan du läsa hela Danderyds budget för 2022 (ärende nr 4):

Danderyds budget 2022

 

 

Uppdaterad: 2021-11-29

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.