Stort deltagande i dialogen om östra Eneby torg

Under mars och april genomfördes en medborgardialog om en möjlig utveckling av området öster om Enebybergsvägen vid Eneby torg.

Dialogen genomfördes i form av en webbenkät där alla som ville kunde besvara ett antal frågor som bland annat handlade om trygghet, bebyggelse och trafik. Det genomfördes också två fokusgrupper med ungdomar och närboende.

Det var stort intresse för enkäten, hela 1281 personer påbörjade enkäten och 1040 valde att slutföra den. Majoriteten av de som svarade bodde i Enebyberg och de flesta var i åldersgruppen 36-65 år.

- Jag vill framföra ett stort tack till alla som tagit sig tid att delta i dialogen. Det finns verkligen ett stort engagemang kring en utveckling av området. Vi ser en stor spännvidd bland svaren, en del vill bevara området och andra ser gärna en utveckling. Många lämnade också långa fritextsvar, säger Claes Breitholtz, ordförande i byggnadsnämnden.

Bland enkätsvaren som lämnades framkom bland annat:

  • Det finns önskemål om förbättring på flera platser.
  • Fler restauranger, caféer, gym, parker, lekplatser och grönområden efterfrågas.
  • De flesta känner sig trygga i området, men yngre personer gör det inte i samma utsträckning.
  • Villor, radhus och lägre flerfamiljshus är det som efterfrågas om det ska byggas nytt.
  • Framkomlighet för cykel fick högt betyg och framkomlighet för biltrafik fick lägre betyg.
  • Målbilden om 15 år är att området ska vara trivsamt, tryggt och trevligt.

- Det är värdefullt att ta del av vad invånarna tycker. Resultatet håller på att sammanställas i en dialograpport som kommer att redovisas i slutet av maj. Vi kommer fördjupa oss i resultatet och till hösten planerar vi att fatta beslut om det ska påbörjas ett planuppdrag för nya bostäder, avslutar Claes.

Läs mer om dialogen:

medborgardialog om östra Eneby torg