Vattenläcka lagad: Olof Hermelins väg och Torparstigen

2018-05-22 13:43

Vattenläckan är lagad och vattnet är påkopplat efter tidigare avstängning idag. Vattnet kan innehålla luft och vara lite missfärgat. Börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren tills det kommer klart vatten innan övriga kranar används.

Övriga driftstörningar vatten

Eldningsförbud i Stockholms län

2018-05-14 18:42

Länsstyrelsen har i dag beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 17 maj, klockan 15.00, och varar tills vidare. När eldningsförbud råder är grillning endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Bygglov och anmälan

Kontaktinformation

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 74, 182 11 Danderyd

Om du ska bygga nytt, bygga till, bygga om eller riva en byggnad krävs bygg- eller rivningslov. Även om en åtgärd inte är bygglovspliktig kan en anmälan krävas.

Bygglov, marklov och rivningslov

Ett lov är ett skriftligt beslut på att du får bygga efter godkända ritningar och beskrivningar. Lov krävs exempelvis för att bygga nytt, bygga till, ändra användningssätt samt för uppförande av plank, murar, balkonger och skyltanordningar. I lovet prövas om föreslagen åtgärd stämmer överens med bestämmelserna i gällande detaljplan, yttre utformning, placering på tomten samt om plan- och bygglagens krav på tillgänglighet och lämplighet uppfylls. Byggnadens tekniska egenskaper prövas efter beslut om bygglov och före byggstart.

Bygglov krävs när du ska:

 • Uppföra nya byggnader.
 • Göra tillbyggnader.
 • Ta i anspråk eller inreda en byggnad helt eller delvis för ett annat ändamål, exempelvis ändra användning från bostad till kontor.
 • Uppföra murar eller plank.
 • Anordna upplag eller materialgårdar.
 • Bygga stora radiomaster, vindkraftverk, cisterner. Anlägga parkeringsplatser, idrottsplatser, båthamnar och golfbanor. Väsentligt ändra byggnader och anläggningar.
 • Väsentligt ändra en byggnads yttre, till exempel ändra kulör, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial.
 • Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar och ljusanordningar.

Rivningslov krävs när du ska:

 • Riva en byggnad eller en del av byggnad. Detta gäller även komplementbyggnader som exempelvis garage och förråd.

Marklov krävs när du ska:

 • Schakta eller fylla upp en tomt som avsevärt ändrar höjdläget. Enligt byggnadsnämndens policy bedöms markförändringar mer än 0,5 meter som avsevärd ändring.
 • Fälla träd om det anges i detaljplanen.

Läs mer om hur bygglovsprocessen och handläggningen av ditt ärende ser ut, vad din bygglovsansökan ska innehålla samt vad du bör tänka på innan du skickar in din ansökan.
Bygglovsprocessen.

Hur lång är handläggningstiden, hur mycket du får bygga och vilken detaljplan gäller för din fastighet?
FAQ - Frågor om bygglovsprocessen.

Anmälan

För åtgärder som inte är bygglovspliktiga kan det krävas en anmälan. Det gäller till exempel installation av en eldstad och ändringar av bärande konstruktioner, vatten- och avloppsledningar. En anmälan krävs för att säkerställa att byggnadens tekniska egenskaper uppfyller samhällskraven.

 • Ändring av en byggnads konstruktion eller avsevärd ändring av dess planlösning.
 • Installation av hissar och eldstäder.
 • Avsevärd ändring av installationer för ventilation, vatten och avlopp. Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet.
 • Underhåll av byggnad med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelse i detaljplan.
 • Hantering av farligt rivningsmaterial.