Danderyds-sjukhus-flygbild

Åtgärdsvalstudie

Parallellt med kommunens arbete med programmet har Trafikverket, kommunen och landstingets trafikförvaltning arbetat med en åtgärdsvalsstudie för området kring E18 i Danderyd. En åtgärdsvalsstudie är första steget i planeringsprocessen för vägprojekt.

I en åtgärdsvalsstudie utreds allt från små åtgärder som bullerplank och beteendefrågor till stora åtgärder som att bygga nytt. Studien innehåller även en uppskattning av kostnader, effekter och konsekvenser. Studien är under framtagande.

Vad är en åtgärdsvalsstudie?

En åtgärdsvalsstudie är en planeringsmetod som Trafikverket sedan januari 2013 använder i tidiga planeringsskeden. Åtgärdsvalsstudien utgår från ett trafikslagsövergripande synsätt och tillämpar den så kalllade fyrstegsprincipen:

  1. Tänk om. Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt.
  2. Optimera. Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen.
  3. Bygg om. Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer.
  4. Bygg nytt. Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.

Källa: Trafikverket.se