Fyller i vår enkät

Enkätundersökning

Enkätresultaten visar att det är ett flertal av de som svarat som idag påverkas av buller från E18. Hälften av samtliga svarande upplever att buller från E18 påverkar dem varje dag. 1 av 5 upplever däremot att man aldrig påverkas av buller från E18 vilket visar att det finns en stor spridning i svaren på denna fråga.

Det är framförallt boende i Danderyd och Stocksunds som upplever att de påverkas av buller varje dag. Bullret upplevs emellertid inte lika besvärande av boende i Djursholm, Enebyberg och utanför kommunen. Detta är inte heller förvånande då sträckningen för E18 inte berör dessa områden till lika stor del. Majoriteten av de som svarat på enkäten är positiva till att lägga delar av E18 i tunnel. Generellt sett är man mest positiv till alternativet att bygga tunnel längs en större del av E18. De flesta är negativt inställda till alternativet att inte lägga E18 i tunnel men bygga fler broar och viadukter.

De tre aspekter som de svarande tycker är viktigast i ett framtida centrala Danderyd är parker/gröna områden, promenad- och cykelmöjligheter samt kollektivtrafik. Oavsett vilken kommundel man bor i får dessa aspekter högst prioritet. När de svarande får beskriva framtidens centrala Danderyd med tre ord är ”grönt”, ”tryggt” och ”tillgängligt” de mest förekommande orden. Övriga ord som är vanligt förekommande är bland annat ”service”, ”miljövänligt” och ”kommunikationer”.

Sammantaget ger frågorna som handlar om framtidens centrala Danderyd en tydlig indikation på vad som anses som viktigt och inte. Ett flertal av de svarande vill att centrala Danderyd ska vara tillgängligt med många gröna områden där man kan röra sig tryggt och ha god tillgång till service och kommunikationer.

Redovisning av enkäten