Gåtur

Gåturer

Under våren 2015 har Danderyds kommun bjudit in till en lång rad gåturer och ett par cykelturer i Danderyd inom projektet Centrala Danderyd i stråket längs E18 för att få fram invånarnas syn på detta långsträckta område.

Att studera närmiljön tillsammans, fundera över vad som är bra och vad som är dåligt och att diskutera hur miljön skulle kunna förbättras – är vad gåturmetoden går ut på. Deltagarna/invånarna får möjlighet att föra en dialog med de tjänstemän och politiker som arbetar med och beslutar om
planeringsfrågor.

Sex gåturer har genomförts med tre olika rutter; gul rutt med utgångspunkt i Danderyds sjukhus, rosa rutt med utgångspunkt i Mörby centrum och grön rutt med utgångspunkt i Berga gård. Två cykelturer har genomförts på cykelvägar längs hela E18:s sträckning i Danderyds kommun. Sammanlagt 56 personer har deltagit i gå- och cykelturerna. Ansvarig för gåturerna var Suzanne de Laval från Arkitekturanalys.

Flera skolor i Danderyd har engagerats i dialogen. Många elever har deltagit i gåturer i närheten av sin skola. I Kyrkskolan har 175 elever från åk 2, åk 4 och åk 6 deltagit. Kyrkskolan har fått en egen rutt i skolans närområde. I Stocksundsskolan har 55 elever i åk 4 och åk 5 deltagit i gåturer och Stocksundsskolan fick också en egen rutt nära skolan. Ekebyskolan som ligger lite längre ifrån E18 fick gå den gröna rutten, 25 elever i åk 6 deltog. Skolorna har också gjort andra initiativ och elever från Fribergaskolan åk 8 och 9 har gjort en lång rad egna projekt och flera av deras presentationer har filmats. Danderyds gymnasium elever i avgångsklassen har gjort designprojekt i anslutning till E18, även dessa projekt har filmats. Sammanlagt har 368 elever varit aktiva i projektet Centrala Danderyd, varav 255 gått gåtur.

Sammanfattningsvis är det några generella synpunkter på åtgärder som de allra flesta deltagarna tyckte var viktigt.

På lång sikt:

  • Gräv ner E18 i tunnel eller gör överdäckning.
  • Bygg riktig stad mellan Inverness, Danderyds
  • sjukhus och Mörby Centrum då E 18 ligger i tunnel.
  • Tunnelbana till Täby skulle kanske lätta på omstignings-trycket vid Mörby centrum och Danderyds sjukhus. (Förslaget framfördes endast av några få deltagare)

På kort sikt:

  • Bygg höga bullerplank och/eller bullervallar för att skydda de näraliggande skolorna och bostäderna. Danderyd behöver bullerskydd genast under alla omständigheter. Det tar många år innan det kan finnas en tunnel.
  • Bredda och förbättra cykelvägarna, separera gångtrafikanter och cyklister. Bullerskydda cykelvägar.
  • Se över trafiken generellt, korsningar, cykelbanor, trafiksäkerhet, orienterbarhet etc.
  • Bygg om bussterminalen vid Danderyds sjukhus, inte någon tyckte den var bra.
  • Gångbroarna var bullriga, blåsiga och otrevliga. Många önskade att de övertäcktes, belystes bättre och klimatskyddades. Helst vill man också att de breddades eftersom cyklister och gångtrafikanter trängs.

Sammanfattning från gåturerna

Danderyds filmarkiv