Dialogen om centrala Danderyd fortsätter engagera barn- och ungdomar

2016-12-01 13:31

Under 2015 deltog ungdomar vid olika skolor i medborgardialogen om centrala Danderyd. Då fick de berätta vad de tycker är bra i kommunen i dag och vad de vill ska utvecklas. Nu fortsätter dialogen och denna gång har ungdomarna fått tycka till om de fyra scenarier som finns i programmet för området.

Scenarierna är:

  • En lång tunnel genom Danderyd som innebär att större delen av E18 skulle förläggas i tunnel, vilket skulle kunna frigöra yta för uppemot 11 000 nya bostäder och annan service.
  • En kort tunnel från Stocksund till Danderyds kyrka, vilket skulle kunna innebära cirka 5-6000 nya bostäder.
  • En överdäckning över E18 från Stocksund till Mörbyhöjden, vilket skulle kunna innebära cirka 2000 nya bostäder.
  • Ett nollalternativ som innebär att det inte byggs någon tunnel. Däremot skulle andra alternativ behöva göras för att minska buller och partikelhalter vid E18.

När övriga nordostkommuner växer förväntas trafiken genom kommunen öka ytterligare.

Denna gång deltog elever från Stocksundsskolan, Danderyds gymnasium och Marina Läroverket. Vid träffarna framkom bland annat att flera efterfrågar nya billiga bostäder och förbättrat serviceutbud, medan andra funderar över vad som händer med kommunen om det byggs så många nya bostäder. Nya gång- och cykelvägar och bättre busstrafik mellan kommundelarna efterfrågades. Området runt Djursholms torg lyftes fram som en trevlig plats med ett bra restaurang- och serviceutbud.

Cirka 50 barn- och ungdomar medverkade denna gång. Stort tack för ert engagemang!

Nästa steg är att politikerna ska fatta beslut om vilket av de fyra olika scenarierna som kommunen ska arbeta vidare med. Det beräknas kunna ske till sommaren 2017.

Stäng

Kontakta informationsansvarig

Rubrik: Dialogen om centrala Danderyd fortsätter engagera barn- och ungdomar

Fält markerade med (*) är obligatoriska och måste fyllas i.