Scenarier

Det finns två olika tilltänkta scenarier. En lång tunnel genom i stort sett hela kommunen eller ingen tunnel alls.

Lång tunnel

En lång tunnel ger möjligheter att skapa nya bostäder och arbetsplatser i en varierad stadsmiljö av innerstadskaraktär. Den nya bebyggelsen ger ekonomiska förutsättningar för tunnelförläggningen av E18. I stadsmiljön kan det även rymmas kultur och nöjen såsom kulturhus och bibliotek. I mötet mellan den nya, tätare byggda miljön och den befintliga miljön kan det vara lämpligt med lägre täthet och byggnadshöjder hos den tillkommande bebyggelsen. Tunneln ger stora positiva effekter vad gäller buller, barriäreffekter, avgasutsläpp, partiklar och möjlighet att åtgärda E18:s negativa inverkan på stads- och landskapsbilden.

Senario lång tunnel

Ingen tunnel

Ett nollalternativ för centrala Danderyd innebär att E18 ligger kvar i nuvarande sträckning och buller och utsläpp av avgaser och partiklar bedöms komma att öka. Någon större exploatering eller utveckling av stadsmiljön i centrala Danderyd förväntas inte. Inom centrala Danderyd som helhet kan ett begränsat antal bostäder tillkomma utifrån påbörjade och pågående detaljplanering, och i enlighet med gällande översiktsplan. Flera av de åtgärder för trafiksystemet som beskrivs i Åtgärdsvalsstudien kan komma att genomföras för att minska de negativa effekterna
av trafiken på E18.

Senario noll

Framtidsbilder för centrala Danderyd