Scenarier

Det finns fyra olika tilltänkta scenarier. En lång tunnel, en kort tunnel, överdäckning av området vid Danderyds sjukhus eller ingen tunnel alls.

Lång tunnel

En lång tunnel ger möjligheter att skapa nya bostäder och arbetsplatser i en varierad stadsmiljö av innerstadskaraktär. Den nya bebyggelsen ger ekonomiska förutsättningar för tunnelförläggningen av E18. I stadsmiljön kan det även rymmas kultur och nöjen såsom kulturhus och bibliotek. I mötet mellan den nya, tätare byggda miljön och den befintliga miljön kan det vara lämpligt med lägre täthet och byggnadshöjder hos den tillkommande bebyggelsen. Tunneln ger stora positiva effekter vad gäller buller, barriäreffekter, avgasutsläpp, partiklar och möjlighet att åtgärda E18:s negativa inverkan på stads- och landskapsbilden.

Senario lång tunnel

Kort tunnel

E18 kan även läggas i bergtunnel på en kortare sträcka från Stocksund till Danderyds kyrka och ny stadsmiljö kan skapas i detta område. Södra delen av kommunen kan utvecklas på samma sätt som beskrivs i scenariot ”Lång tunnel” med en stadsgata som kopplar ihop kommundelarna och en urban miljö med nya funktioner, både kulturella och kommersiella. Åtgärderna har positiva effekter för miljö och hälsa i nuvarande E18:s närområde på den sträcka där vägen läggs i tunnel, men norr om Danderyds kyrka kommer buller, avgaser och partiklar från trafiken öka i takt med förväntad trafikökning.

Senario kort tunnel

Överdäckning vid Danderyds sjukhus

För utveckling av stadsmiljön med bland annat ny bebyggelse i södra Danderyd kan E18 läggas i tunnel från Stocksund till Mörbyhöjden. Det är då möjligt att utveckla södra delarna i kommunen som beskrivits i scenariot ”Lång tunnel”. Att stärka de nuvarande centrum i kommunen med nya funktioner föreslås också i detta scenario. Miljöeffekterna blir positiva för området öster om Danderyds sjukhus. Däremot förändras inte situationen längs E18-stråket längre norrut.

Senario överdaäckning DS

Ingen tunnel

Ett nollalternativ för centrala Danderyd innebär att E18 ligger kvar i nuvarande sträckning och buller och utsläpp av avgaser och partiklar bedöms komma att öka. Någon större exploatering eller utveckling av stadsmiljön i centrala Danderyd förväntas inte. Inom centrala Danderyd som helhet kan ett begränsat antal bostäder tillkomma utifrån påbörjade och pågående detaljplanering, och i enlighet med gällande översiktsplan. Flera av de åtgärder för trafiksystemet som beskrivs i Åtgärdsvalsstudien kan komma att genomföras för att minska de negativa effekterna
av trafiken på E18.

Senario noll

Blandad stadsbebyggelse och urban grönska

Framtidsbilder för centrala Danderyd