Förbud mot att elda och grilla i Stockholms län

2018-07-20 10:06

Det är förbjudet att elda i hela Stockholms län. Förbudet omfattar alla former av öppen eld, till exempel att grilla på iordningställda grillplatser samt att använda trangiakök, stormkök eller medtagen grill.

Se Länsstyrelsen för mer information och tips

Planuppdraget för östra Eneby torg återkallat

2018-02-13 14:56

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 12 februari att avbryta pågående planarbete för östra Eneby torg genom att återkalla tidigare uppdrag till byggnadsnämnden att ta fram ett förslag till detaljplan för området.

Till sammanträdet hade Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna gemensamt lagt ett beslutsförslag som innebar att fem villatomter skulle utgå ur planområdet och höjden på den nya bebyggelsen begränsas.

I samband med att detta beslutsförslag skickades ut till kommunstyrelsen, inkom ägarna till fastigheter som ingår i nuvarande detaljplaneområde med en gemensam begäran om att avbryta pågående planarbete.

Tjänsteutlåtande

Här kan du läsa tjänsteutlåtandet som låg till grund för kommunstyrelsens beslut med bilagor:

Tjänsteutlåtande

Avbrytande av planarbete och återkallande av planansökan

Beslutsförslag

Bakgrund

I januari arrangerades två öppna hus där kommuninvånare gavs möjlighet att lämna synpunkter på planarbetet till såväl förtroendevalda som tjänstemän.

Under plansamrådet för östra Eneby torg, som pågick 22 maj - 31 juli 2017, inkom 120 synpunkter från sakägare, myndigheter och andra intressenter.

Många närboende framförde kritiska synpunkter som handlade om bland annat antal lägenheter, hushöjd, ianspråktagande av villatomter, trafik, parkering och skolfrågor. Dock var flera positiva till en upprustning och utveckling av området i mindre skala.